نویسنده = حسن منیری فر
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی امکان کشت برخی از گونه‌های علوفه‌ای لوپن در دشت تبریز

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 685-696

حسن منیری فر؛ بهمن پاسبان اسلام


3. اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از تجزیه علیت

دوره 6، 3(23) پاییز، پاییز 1391، صفحه 339-352

یاسر مومنی قزلعاشق؛ حسن منیری فر