نویسنده = حمزه امیری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا تحت تنش کمبود آب

دوره 9، 2(34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 231-242

نظام آرمند؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی