نویسنده = تورج میر محمودی
تعداد مقالات: 3
1. اثر کود نیتروژنه بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و آنتی‌اکسیدانت گل همیشه بهار در رژیم‌های آبیاری

دوره 14، 2 (54) تابستان، تابستان 1399، صفحه 217-236

10.30495/jcep.2020.676139

افسانه پیرمانی؛ تورج میر محمودی؛ سوران شرفی؛ سامان یزدان ستا


3. ارزیابی ژنوتیپ های چغندرقند و روابط بین صفات تحت تنش شوری

دوره 9، 2(34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 243-258

بیتا بشیری؛ تورج میر محمودی؛ کیوان فتوحی