نویسنده = سیدمحمد مهدی مرتضویان
تعداد مقالات: 1
1. غربال ارقام گندم نان برای قابلیت انتقال مجدد، محتوای نسبی آب برگ و تنظیم اسمزی در شرایط تنش خشکی

دوره 9، 1(33) بهار، بهار 1394، صفحه 79-92

زینب سلیمانی؛ حسینعلی رامشینی؛ سیدمحمد مهدی مرتضویان؛ بهروز فوقی