نویسنده = محمدعلی باغستانی
تعداد مقالات: 4
2. مدیریت تلفیقی مکانیکی-شیمیایی کنترل علف های هرز سوروف (Echinochloa crus–galli L) و اویارسلام (Cyperus diformis L) در برنج

دوره 6، 4(24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 441-454

سبحان محضری؛ محمدعلی باغستانی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ مرتضی نصیری؛ محسن عمرانی


3. کارآیی علف کش جدید مایسترادی (فورام سولفورون + یدوسولفورون) در کنترل علف های هرز مزارع ذرت

دوره 6، 1(21) بهار، تابستان 1391، صفحه 57-68

جمشید عبدی؛ محمدعلی باغستانی؛ علی خورگامی؛ پیمان ثابتی


4. اثرات کنترل شیمیایی علف های هرز در رژیم های آبیاری مختلف بر بیوماس علف های هرز و عملکرد گلرنگ

دوره 5، 1(17) بهار، بهار 1390، صفحه 53-64

مسعود متین فر؛ سعید سیف زاده؛ امیرحسین شیرانی راد؛ محمدعلی باغستانی؛ مهرداد متین فر