نویسنده = سلیمان محمدی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کشت مخلوط درهم جو بهاره (.Hordeum vulgare L) و ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa Roth)

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 651-670

بیژن کهراریان؛ فرهاد فرح‌وش؛ سلیمان محمدی؛ بهرام میرشکاری؛ ورهرام رشیدی


2. نقش سوپرجاذب A200 بر عملکرد توتون بارلی 21 در تیمارهای آبیاری

دوره 8، 4(32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 483-498

مهرداد مولوی؛ سلیمان محمدی؛ سوران شرفی؛ اسماعیل نامور رضایی