نویسنده = سلیمان محمدی
تعداد مقالات: 5
1. واکنش ارقام گندم‌نان نسبت به مصرف کود نیتروژنه درتیمارهای مختلف آبیاری

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 601-618

پریسا قهرمانی؛ سلیمان محمدی؛ هاشم هادی


3. ارزیابی عملکرد و صفات زراعی جو و شبدر برسیم در کشت های خالص و مخلوط

دوره 7، 2(26) تابستان، تابستان 1392، صفحه 229-240

سلیمان محمدی؛ نبی خلیلی اقدم؛ احمد خوش نژاد؛ محمد پوریوسف؛ نادر جلیل نژاد


4. گروه بندی هیبریدهای ذرت بر اساس برخی خصوصیات زراعی

دوره 7، 1(25) بهار، بهار 1392، صفحه 1-16

سلیمان محمدی؛ لیلی علی وند؛ فرهاد فرح وش؛ حمزه حمزه؛ کامران انوری؛ سونیا عارفی


5. اثر منابع مختلف فسفر و باکتری های حل کننده آن بر آنالیز رشد ذرت هیبرید (704ksc)

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 53-64

سلیمان محمدی؛ لیمو هوشمند؛ حمدالله کاظمی اربط؛ ورهرام رشیدی؛ سونیا عارفی