نویسنده = سعید اهری‌زاد
تعداد مقالات: 10
1. ارزیابی لاین های هاپلوئید مضاعف شده جو (Hordeum vulgare L) با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش کم‌آبی

دوره 10، 1(37) بهار، بهار 1395، صفحه 139-150

سمیرا اقبالی؛ سعید اهری زاد؛ مهرداد یارنیا؛ معروف خلیلی


2. ارزیابی تحمل خشکی لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان

دوره 8، 3(31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 347-362

ندا ظفرنادری؛ سعید اهری زاد


4. ارزیابی لاین های اینبرد نوترکیب گندم بهاره تحت تنش خشکی

دوره 6، 1(21) بهار، تابستان 1391، صفحه 37-56

مینا مقدس زاده اهرابی؛ محمد مقدم واحد؛ سعید اهری زاد؛ سیدابوالقاسم محمدی


5. واکنش برخی از ژنوتیپ های سورگوم دانه ای به تنش کمبود آب

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 1-14

سعید اهری زاد؛ صبا شهبازی؛ سیدابوالقاسم محمدی؛ عزیز فومن اجیرلو؛ مجید نوروزی


6. بررسی عملکرد بذر و صفات مؤثر بر آن در ژنوتیپ های یونجه

دوره 5، 1(17) بهار، بهار 1390، صفحه 15-26

پیام حاذق جعفری؛ فرید نورمند مؤید؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ سعید اهری زاد؛ پیمان بهروز


7. واکنش لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان به تنش خشکی و گروه بندی آنها

دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 67-78

سعید اهری‌زاد؛ ویدا احمدی؛ سیدابوالقاسم محمدی


8. ارزیابی لاین های گندم نان بهاره (Triticum aestivum L) و گروه‌بندی آنها براساس شاخص‌های زراعی

دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 41-52

علیرضا تاری نژاد؛ اعظم دریانی؛ سعید اهری زاد؛ فرهاد فرح وش؛ حسن خانزاده


9. واکنش لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان به شرایط کم آبی

دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 27-40

ندا ظفر نادری؛ سعید اهری‌زاد؛ مهرداد یارنیا؛ سیدابوالقاسم محمدی


10. ارزیابی لاین‌های گندم نان بهاره (Triticum aestivum L) و گروه‌بندی آنها براساس شاخص‌های زراعی (چاپ مجدد)

دوره 4، 2(14-1) تابستان، تابستان 1389، صفحه 11-22

اعظم دریانی؛ علیرضا تاری نژاد؛ سعید اهری زاد؛ فرهاد فرح وش؛ حسن خانزاده