نویسنده = اکبر صفی پور افشار
تعداد مقالات: 3
1. اثر سالیسیلیک اسید و اتفن بر جوانه زنی بذر و رشد دانه‌رست گندم تحت تنش شوری

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 719-790

سهیلا شاکری؛ فاطمه سعید نعمت پور؛ اکبر صفی پور افشار


2. نقش میکوریزا در تحمل به خشکی همیشه بهار (Calendula officinalis L)

دوره 9، 4(36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 521-532

شیوا مقدسان؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور


3. اثر فلزات سنگین مس و سرب بر برخی صفات رشدی، میزان پرولین و پراکسیداسیون لیپیدی در دو رقم ماش

دوره 8، 3(31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 363-374

مهدی کشته گر؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور