نویسنده = محمدباقر خورشیدی بنام
تعداد مقالات: 9
1. کاهش اثر تنش کم آبی با محلول پاشی هومات پتاسیم در ارقام سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L)

دوره 9، 4(36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 533-544

ابوالحسن حسینی؛ محمد باقر خورشیدی بنام؛ داود حسن پناه؛ فریبرز شکاری


2. بررسی خصوصیات کمی سه ژنوتیپ امیدبخش پنبه در منطقه معتدل کشور (خدآفرین)

دوره 8، 2(30) تابستان، تابستان 1393، صفحه 215-228

محمدباقر خورشیدی بنام؛ عمران عالیشاه


3. اثر تنش کمبود آب بر خصوصیات ریخت شناسی و عملکرد دانه آفتابگردان رقم آرماویریسکی

دوره 6، 4(24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 353-364

ابراهیم عباسی سیه جانی؛ فرهاد فرح وش؛ حمداله کاظمی اربط؛ محمدباقر خورشیدی بنام


4. ارزیابی ﮊنوتیپ های گندم نان تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی از نظر عملکرد دانه و اجزای آن در منطقه مراغه

دوره 6، 3(23) پاییز، پاییز 1391، صفحه 289-302

الهام مقتدر؛ مظفر روستایی؛ علی فرامرزی؛ جعفر جعفرزاده؛ رقیه دست بری؛ رسول اسلامی؛ محمدباقر خورشیدی بنام


5. ارزیابی واکنش ژنوتیپ های جدید گندم نان به آبیاری تکمیلی از نظر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 53-66

معصومه خیری؛ مظفر روستایی؛ اسماعیل زادحسن؛ رقیه دست بری؛ رسول اسلامی؛ محمدباقر خورشیدی بنام


6. اثرات حذف گل و اندازه مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم سیب زمینی آگریا در دو روش کاشت در منطقه اردبیل

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 67-80

مهدی گلدوست جلودار؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ داود حسن پناه؛ شهرام عزیزی


7. اثر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک 8 رقم و لاین نخود

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 79-92

آیسان بهروزمند؛ مهرداد یارنیا؛ محمدباقر خورشیدی بنام


8. اثردور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم در منطقه میانه

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 93-104

پریا ناصری؛ علی فرامرزی؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ شهرام شاهرخی


9. اثرتاریخ کاشت مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در منطقه اردبیل

دوره 5، 2(18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 21-34

عادل عبدایمانی؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ داود حسن پناه؛ شهرام عزیزی