نویسنده = احمد قنبری
تعداد مقالات: 5
1. اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی دو توده سیاه دانه (Nigella sativa)

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 373-392

آزاده واثقی؛ احمد قنبری؛ مصطفی حیدری؛ سعید دوازده امامی


2. اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ارقام گندم زمستانه

دوره 6، 2(22) تابستان، پاییز 1391، صفحه 127-144

احمد قنبری؛ حسن روشنی؛ ابوالفضل توسلی


3. اثر رژیم های مختلف آبیاری و کود دامی بر میزان عناصر، درصد اسانس و ترکیبات شیمیایی آن در زیره‌سبز

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 83-94

احمد احمدیان؛ احمد قنبری؛ محمد گلوی؛ براتعلی سیاه سر؛ الیاس آرزمجو


4. بررسی تأثیر زمان برداشت بر ویژگی‌های کمّی و کیفی علوفه ی ذرت

دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 41-54

احمد قنبری؛ احمد احمدیان؛ بهروز میر؛ الیاس رزمجو


5. اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های کمی و کیفی ارزن مرواریدی (Panicum miliaceum L) و لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L) در کشت مخلوط

دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 1-16

ابوالفضل توسلی؛ احمد قنبری؛ داریوش رمضان؛ سیدمحسن موسوی نیک