نویسنده = S.M. Nabavi Kalat
تعداد مقالات: 4
1. نقش اسید هیومیک و فسفر بر عملکرد کمّی و کیفی همیشه بهار (Calendula officinalis L)

دوره 7، 4(28) زمستان، اسفند 1392، صفحه 443-452

علی اکبر فرجامی؛ سید محسن نبوی کلات


2. اثر کاربرد ورمی کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد بذر و اجزای عملکرد ریحان (Ocimum basilicum L)

دوره 6، 2(22) تابستان، مهر 1391، صفحه 157-170

علیرضا رضایی مؤدب؛ سیدمحسن نبوی کلات


3. اثر علف کش های متام سدیم (واپام) و سولفوسولفورون (آپیروس) در کنترل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca) درمزارع گوجه فرنگی

دوره 5، 2(18) تابستان، شهریور 1390، صفحه 67-82

الهام زمان زاده؛ سید محسن نبوی کلات؛ شهرام نوروززاده


4. اثر تـراکم گیـاهی و کود نیتـروژن بر عملکـرد کمّی و کیفی ذرت علوفه ای در منطقه ی درگز

دوره 4، 4(16) زمستان، بهمن 1389، صفحه 29-42

نسیم سعادت زاده؛ سیدمحسن نبوی کلات؛ رضا بهاری کاشانی