نویسنده = شهرام عزیزی
تعداد مقالات: 3
1. اثر سطوح مختلف دامینوزاید بر مینی تیوبرهای تولیدی 5 رقم سیب زمینی از طریق کشت بافت در شرایط گلخانه ای

دوره 7، 1(25) بهار، خرداد 1392، صفحه 31-46

مهدی سلیمانی اقدم؛ مصطفی ولی زاده؛ علی اکبر ایمانی؛ داود حسن پناه؛ شهرام عزیزی


2. اثرات حذف گل و اندازه مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم سیب زمینی آگریا در دو روش کاشت در منطقه اردبیل

دوره 5، 4(20) زمستان، فروردین 1391، صفحه 67-80

مهدی گلدوست جلودار؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ داود حسن پناه؛ شهرام عزیزی


3. اثرتاریخ کاشت مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در منطقه اردبیل

دوره 5، 2(18) تابستان، شهریور 1390، صفحه 21-34

عادل عبدایمانی؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ داود حسن پناه؛ شهرام عزیزی