نویسنده = آتنا رحمانی
تعداد مقالات: 2
1. اثر الگوی کاشت بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد ارقام ذرت شیرین و یک رقم فوق شیرین (Zea mays L. var. saccarata)

دوره 6، 4(24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 377-388

آتنا رحمانی؛ مجید نصراله الحسینی؛ سعید خاوری خراسانی؛ ابوالقاسم خلیلی طرقبه


2. واکنش صفات مورفولوژیکی بچه ذرت (Baby Corn) در رقم دانه طلاییKSC 403 su به تاریخ کاشت تأخیری، تراکم بوته و روش برداشت

دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 55-66

کیومرث کلارستاقی؛ آتنا رحمانی؛ سعید خاوری خراسانی