نویسنده = عباس ملکی
تعداد مقالات: 2
1. واکنش سه رقم گندم نان به مقادیر مختلف کاشت بذر در منطقه ی ایلام

دوره 6، 1(21) بهار، تابستان 1391، صفحه 1-12

عباس ملکی؛ پگاه سیدان؛ احمد طهماسبی


2. اثر کود زیستی ازتوباکتر و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم گندم نان

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 121-132

عباس ملکی؛ عبدالرضا بازدار؛ یزدان لطفی؛ احمد طهماسبی