نویسنده = سیدابوالقاسم محمدی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی لاین های اینبرد نوترکیب گندم بهاره تحت تنش خشکی

دوره 6، 1(21) بهار، تابستان 1391، صفحه 37-56

مینا مقدس زاده اهرابی؛ محمد مقدم واحد؛ سعید اهری زاد؛ سیدابوالقاسم محمدی


2. واکنش برخی از ژنوتیپ های سورگوم دانه ای به تنش کمبود آب

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 1-14

سعید اهری زاد؛ صبا شهبازی؛ سیدابوالقاسم محمدی؛ عزیز فومن اجیرلو؛ مجید نوروزی


3. واکنش لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان به تنش خشکی و گروه بندی آنها

دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 67-78

سعید اهری‌زاد؛ ویدا احمدی؛ سیدابوالقاسم محمدی


4. واکنش لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان به شرایط کم آبی

دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 27-40

ندا ظفر نادری؛ سعید اهری‌زاد؛ مهرداد یارنیا؛ سیدابوالقاسم محمدی