نویسنده = علی راحمی کاریزکی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و تغییرات صفات مرتبط با بذور حاصل از چین های مختلف پنبه رقم ورامین

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 671-686

عباس ابهری؛ اسماعیل قلی نژاد؛ علی راحمی کاریزکی


2. تجزیه و تحلیل رشد ارقام باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی لجستیک با انجام سرزنی

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 485-502

عارفه علی پور قاسم آباد سفلی؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخ‎زری مقدم؛ عباس بیابانی


3. ارتباط فنولوژی و صفات فیزیولوژیک با عملکرد دانه کلزا در خراسان شمالی

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 1007-1024

عباس فروغی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ قربانعلی رسام


4. روند پر شدن دانه در باقلا (.Vicia faba L) تحت تاثیر تاریخ و تراکم کاشت

دوره 10، 1(37) بهار، بهار 1395، صفحه 89-102

علی راحمی کاریزکی؛ عباس فروغی