نویسنده = حسین صبوری
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات صفات زراعی و فلورسانس کلروفیل در ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) تحت شرایط آبیاری زیرسطحی

دوره 13، 2(50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 251-268

10.30495/jcep.2019.666251

حسین صبوری؛ حجت قربانی واقعی؛ محمدرضا جعفرزاده رزمی؛ محسن رضایی؛ مهناز کاتوزی؛ سمیه سنچولی