نویسنده = الناز فرج زاده معماری تبریزی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر محلول‌پاشی آهن و روی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین

دوره 12، 2(46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 287-302

افسانه یوسف پور؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی


2. عملکرد پیاز خوراکی (Allium cepa L.) تحت تاثیر کودهای شیمیایی و کمپوست

دوره 11، 2(42) تابستان، تابستان 1396، صفحه 331-344

رضا رضایی غیاثی؛ سیدعلی موسوی زاده؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی


3. مصرف عناصر ریزمغذی در چغندرقند (Beta vulgaris L) رقم دوروتی

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 613-628

سعید سلیمانی؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی