کلیدواژه‌ها = کیفیت
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی کارآیی مصرف نور و نیتروژن در گندم (Triticum aestivum) تحت سطوح آبیاری و کود نیتروژنه

دوره 8، 1(29) بهار، بهار 1393، صفحه 41-56

احمد قنبری؛ براتعلی فاخری؛ ابراهیم امیری؛ ابوالفضل توسلی


2. اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی دو توده سیاه دانه (Nigella sativa)

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 373-392

آزاده واثقی؛ احمد قنبری؛ مصطفی حیدری؛ سعید دوازده امامی


3. اثر رژیم های مختلف آبیاری و کود دامی بر میزان عناصر، درصد اسانس و ترکیبات شیمیایی آن در زیره‌سبز

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 83-94

احمد احمدیان؛ احمد قنبری؛ محمد گلوی؛ براتعلی سیاه سر؛ الیاس آرزمجو


4. بررسی تأثیر زمان برداشت بر ویژگی‌های کمّی و کیفی علوفه ی ذرت

دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 41-54

احمد قنبری؛ احمد احمدیان؛ بهروز میر؛ الیاس رزمجو