کلیدواژه‌ها = عدس
تعداد مقالات: 6
1. پاسخ های ریشه عدس (Lens culinaris Medikus.) به محلول پاشی متانول تحت شرایط تنش کم آبی

دوره 12، 1(45) بهار، بهار 1397، صفحه 1-20

سعیدرضا حسین زاده؛ فرزاد پاک نژاد؛ محمد نبی ایلکایی؛ راهله احمدپور


3. ارزیابی لاین های اینبرد نوترکیب عدس با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 907-926

محمد حسن رحیمی؛ سعداله هوشمند؛ محمود خدامباشی


4. اثر پیش تیمار بذر بر صفات مورفوفنولوژیک و عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف عدس در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

دوره 8، 4(32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 535-552

نسیبه پاکباز؛ مهرشاد براری؛ علی اشرف مهرابی؛ علی حاتمی


5. ارزیابی مدل‌‌‌های رگرسیونی برای توصیف واکنش جوانه‌زنی به دما در عدس (Lens culinaris Medik)

دوره 8، 2(30) تابستان، تابستان 1393، صفحه 229-242

سمانه رهبان؛ قربانعلی رسام؛ بنیامین ترابی؛ اصغر خوشنود یزدی


6. مقایسه عملکرد توده های بومی عدس ایرانی از نظر تحمل شرایط تنش خشکی پس از گلدهی

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 81-96

ورهرام رشیدی؛ سمن چلبی یانی؛ مهناز شریفی؛ ناصر عفت دوست