کلیدواژه‌ها = تنش کمبود آب
تعداد مقالات: 9
1. تاثیر سطوح خاکپوش پومیس و کم‌آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد ذرت(Zea mays L.)

دوره 13، 2(50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 217-230

10.30495/jcep.2019.666249

مهدی نصیری؛ داود زارع حقی؛ محمدرضا نیشابوری


3. بررسی جذب و کارآیی مصرف نور در کشت مخلوط ارزن معمولی و سویا تحت تنش کمبود آب

دوره 11، 4(44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 721-742

سمیه حاجی نیا؛ گودرز احمدوند


5. تأثیر متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا تحت تنش کمبود آب

دوره 9، 2(34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 231-242

نظام آرمند؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی


6. تعیین برخی صفات مؤثر بر افزایش عملکرد ذرت با کاربرد کودهای زیستی در شرایط تنش کمبود آب

دوره 9، 2(34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 203-214

سیدمهدی حسینی؛ آرش روزبهانی؛ امین آزادی


7. رابطه بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در هیبریدهای ذرت تحت شرایط مختلف آبیاری

دوره 9، 1(33) بهار، بهار 1394، صفحه 93-108

جمیله سیدزوار؛ مجید نوروزی؛ سعید اهری زاد؛ علی بنده حق


8. ارزیابی تحمل خشکی لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان

دوره 8، 3(31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 347-362

ندا ظفرنادری؛ سعید اهری زاد


9. تاثیر محلول پاشی متانول بر برخی از صفات مرتبط با عملکرد دانه آفتـابگردان (Helianthus annuus) تحت تنش کمبود آب

دوره 8، 2(30) تابستان، تابستان 1393، صفحه 193-202

ابراهیم خلیل وند بهروزیار؛ مهرداد یارنیا؛ الناز فرج زاده معماری؛ مژگان هریسچی