کلیدواژه‌ها = سطح برگ
تعداد مقالات: 4
2. اثر کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر کارآیی مصرف نور، غلظت فسفر و عملکرد دانه گندم رقم پیشگام

دوره 12، 2(46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 171-190

سمیه وجدانی‌آرام؛ گودرز احمدوند؛ سمیه حاجی‌نیا


3. بررسی جذب و کارآیی مصرف نور در کشت مخلوط ارزن معمولی و سویا تحت تنش کمبود آب

دوره 11، 4(44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 721-742

سمیه حاجی نیا؛ گودرز احمدوند


4. اثر برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام کلزا

دوره 7، 3(27) پاییز، پاییز 1392، صفحه 287-300

محمد اسگندری کردلر؛ بهمن پاسبان اسلام؛ سیدعلی موسوی زاده؛ محسن رشدی