کلیدواژه‌ها = تجزیه خوشه ای
تعداد مقالات: 4
2. تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم دوروم از نظر صفات زراعی تحت شرایط دیم

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 469-478

عباس سلیمانی فرد؛ رحیم ناصری


3. تنوع ژنتیکی در ارقام گندم پاییزه نسبت به عملکرد و اجزای عملکرد دانه

دوره 5، 2(18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 35-50

مهدی تبریزی؛ حمداله کاظمی اربط


4. ارزیابی لاین های گندم دوروم بهاره برای تحمل به سرمای اول فصل از طریق کشت زودتر از موعد

دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 53-64

ورهرام رشیدی؛ ناصر عفت دوست؛ عبدالرضا بیرون آرا؛ احمد بابازاده؛ لقا مقدسی