کلیدواژه‌ها = علف‌هرز
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی میزان افزایش عملکرد سورگوم علوفه‌ای (.Sorghum bicolor L) در کشت مخلوط با لگوم های علوفه ای و کنترل علف هرز

دوره 14، 1(53)بهار، بهار 1399، صفحه 101-118

10.30495/jcep.2020.671643

سعید واعظی راد؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ مجید پوریوسف؛ سعید سیف زاده؛ حمیدرضا ذاکرین


3. کاربرد علف‌کش در مزارع برنج تلقیح شده با ازتوباکتر کروکوکوم ‏ (‏Azotobacter chroococcum‏)‏

دوره 11، 1(41) بهار، بهار 1396، صفحه 211-228

اکبر شیرزاد چناری؛ هاشم امین پناه؛ پیمان شریفی