کلیدواژه‌ها = روابط بین صفات
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ژنوتیپ های چغندرقند و روابط بین صفات تحت تنش شوری

دوره 9، 2(34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 243-258

بیتا بشیری؛ تورج میر محمودی؛ کیوان فتوحی