کلیدواژه‌ها = همزیستی
تعداد مقالات: 3
1. نقش میکوریزا در تحمل به خشکی همیشه بهار (Calendula officinalis L)

دوره 9، 4(36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 521-532

شیوا مقدسان؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور


2. واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی زیره سبز (Cuminum cyminum L) به همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا تحت تنش شوری

دوره 9، 4(36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 545-560

مدینه بیژنی؛ پرویز یدالهی ده چشمه؛ مسلم حیدری؛ مهدی قنواتی


3. نقش کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد همزیستی مایکوریزا در شوید

دوره 8، 3(31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 257-270

فاطمه هاشم زاده؛ بهرام میرشکاری؛ مهرداد یارنیا؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ علیرضا تاری نژاد