عملکرد و اجزای عملکرد ذرت متاثر از کنترل علف های هرز، اسموپرایمینگ و محلول پاشی عناصر ریزمغذی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زراعت دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 کارشناس ارشد زراعت دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

به منظور مطالعه تاثیر زمان­ های مختلف کنترل علف­ های هرز، اسمو­پرایمینگ و محلول­ پاشی عناصر ریز­مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرتدر مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی در 4 تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای مورد آزمایش شامل کنترل علف­ های هرز در سه سطح، حذف تا 2 هفته پس از سبز شدن، حذف تا 4 هفته پس از سبز شدن، حذف تا 6 هفته پس از سبز شدن، اسمو­پرایمینگ بذر شامل دو سطح اسمو­پرایمینگ با محلول پلی ­اتیلن گلیگول و شاهد بدون پرایمینگ و کاربرد ریز­مغذی شامل دو سطح محلول­ پاشی با ریز­مغذی در آغاز مرحله ظهور گل آذین نر و عدم محلول ­پاشی با ریز­مغذی (شاهد) بودند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که اثر متقابل اسمو­پرایمینگ و ریز­مغذی بر صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، ارتفاع گیاه، تعداد برگ در گیاه، تعداد دانه در ردیف، وزن 100 دانه و وزن بلال معنی­ دار گردید. اثر متقابل زمان­ های مختلف حذف علف­ های هرز و اسمو­پرایمینگ تنها بر قطر بلال معنی ­دار شد. همچنین، اثر متقابل زمان ­های مختلف حذف علف­ های هرز و محلول ­پاشی عناصر ریز­مغذی بر قطر بلال معنی ­دار شد. عملکرد دانه به ­طور معنی ­داری تحت تأثیر اثرات متقابل سه جانبه تیمارها قرار گرفت. به­ طورکلی، نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد اسمو­پرایمینگ، کود ریز­مغذی و حذف علف­ های هرز تا 6 هفته پس از سبز شدن در بهبود ویژگی­ های رشد و عملکرد گیاه ذرت تاثیر مثبت و معنی­ داری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corn Seed Yield and Its Components as Affected by Different Time of Weeding, Seed Osmopriming and Foliar Application of Micronutrient

نویسندگان [English]

  • H. Abbasdokht 1
  • M. Asgharnia 2
1 Associate Prof, Faculty of Agriculture, Department of Agronomy, Industrial University of Shahrood, Shahrood, Iran
2 Former Msc Student, Department of Agronomy, Industrial University of Shahrood, Shahrood, Iran
چکیده [English]

To study the effect of different times of hand weeding, seed osmopriming and micronutrient foliar application on yield and yield components of corn (Zea mays L.) a factorial experiment based on randomized complete block design with four replications was carried out at the Research Farm of Shahrood University. Treatments factors were weeding with 3 levels (hand weeding 2, 4 and 6 weeks after crop emergence, seed osmopriming with 2 levels (osmopriming and control) and micronutrients application at 2 levels (foliar application with micronutrient and control). Results showed that the different times of weeding had significant effect on yield and yield components and highest seed yield was obtained with weeding at 6 weeks after emergence. Seed osmopriming significantly increased all of the variables under study. Foliar micronutrient applications also increased seed yield, biological yield, harvest index, height of plant, ear weght, ear length, ear diameter and the 100-seeds weight in comparison to control significantly, but it didn’t effect number of seed rows per ear significantly. The interactions of osmopriming and micro nutrient on grain yield, biological yield, harvest index, height of plant, the number of seed in row, 100-seed weight, weight of corn and ear length were also significant. The interactions of different times of weeding and osmopriming significantly affected only ear diameter. The effect of different times of weeding and foliar application of micronutrient on ear diameter was also significant. Seed yield and ear length were affected by triple interactions of treatments. The results of this study showed that osmopriming, foliar application of micronutrient and hand weeding 6 weeks after emergence all had positive effect on improving growth indices and seed yield of corn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • Micronutrient
  • priming
  • weed