نقش سوپرجاذب A200 بر عملکرد توتون بارلی 21 در تیمارهای آبیاری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت، اداره دخانیات شهرستان مهاباد، ایران

2 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، میاندوآب، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران

4 کارشناس ارشد زراعت، انستیتو توتون ارومیه، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثرهای سطوح آبیاری و سوپرجاذب بر عملکرد و درآمد توتون بارلی21، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار با 3 سطح آبیاری 80، 120 و 160 میلی‌متر تبخیر از تشتک کلاس A و مصرف مقادیر صفر، 5، 10 و 15 گرم در مترمربع سوپرجاذب A200 در سال 1389 در شهرستان مهاباد انجام گرفت. افزایش زمان آبیاری از 80 به 160 میلی‌‌متر تبخیر، ارتفاع بوته (13%)، وزن کل (10%) و درآمد کل (15%) را کاهش داد. مصرف سوپرجاذب موجب افزایش عملکرد کمی توتون شد به‌طوری که مصرف 5، 10 و 15 گرم آن نسبت به تیمار شاهد، وزن کل را به‌ترتیب 4، 7 و 10 درصد و درآمد کل را به‌ترتیب 7، 8 و 13 درصد افزایش داد. مصرف هر کیلوگرم سوپرجاذب (با قیمت حداقل 120000 تومان) به‌طور متوسط 2580 تومان در هکتار افزایش درآمد را نسبت به عدم مصرف آن نشان داد. درکل افزایش زمان آبیاری موجب کاهش کمیت، کیفیت و درآمد توتون گردید و مصرف سوپرجاذب کمیت و درآمد توتون را افزایش داد ولی با توجه به قیمت بالای سوپر جاذب، مصرف آن را با این شرایط برای گیاه توتون نمی­ توان توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Roles of A200 Super Absorbent Rates on Yield of Burley 21 Tobacco under Different Irrigation Treatments

نویسندگان [English]

  • M Molavi 1
  • S. Mohammadi 2
  • S. Sharafi 3
  • E. Namvar Rezaei 4
1 Former MSc. of Agronomy, Mahabad, Iran.
2 Assistant Prof., West Azarbaijan Agricultural and Natural Recourses Research Center, Iran
3 Assistant Prof., Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran
4 Former MSc. of Agronomy, Tobaco Institute, Urmia, Iran
چکیده [English]

In order to study the effect of different levels of irrigation and different rates of A200super absorbent on dry leaf yield of tobacco burley21, a factorial experiment with four replications was conducted in RCB, during crop season of 2010. The levels of irrigations )80, 120 and 160 mm evaporation from A pan( and four levels of super absorbent (0, 5, 10 and 15 g.m-1). Increasing irrigation interval length from 80 to 160 mm evaporation from pan decreased plant height, dry leaf yield and total income by 13, 10 and 15%, respectivly. Application of 5, 10 and 15 g.m-1 of super absorbent compared to control increased dry yield of leaf by 4, 7 and 10%, and total income by 7, 8 and 13%, respectively. Results also showed that application of 1 kg of super absorbent (costed at least 120000 toman/kg) increased total income by 2580 toman. In general, delayed irrigation decreased quantity and income of tobacco. On the other hand, application of super absorbent increased quantity, quality and income of tobacco as compared to the control treatment, since super absorbent is expensive, its application would not be economical and it is thus not recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry leaf yield
  • Income
  • Irrigation
  • Super absorbent
  • Tobacco