اثر اسید آسکوربیک بر رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی ریحان تحت تنش آرسنیک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر غلظت ­های متفاوت اسید آسکوربیک (صفر، 10 و 20 میلی ­مولار) بر رشد، وزن تازه و خشک اندام‌های مختلف گیاه ریحان تحت سطوح مختلف آرسنیک (صفر، 40، 80 و 120 میلی­ گرم در کیلوگرم خاک) در شرایط گلدانی انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک ­های کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا گردید. در گیاهان تیمار شده با آرسنیک، کلیه خصوصیات رشدی، وزن تازه و خشک اندام‎های هوایی و ریشه و رنگیزه‌های فتوسنتزی کاهش یافتند. کاربرد اسید آسکوربیک به­ ویژه با غلظت 20 میلی­ مولار در شرایط تنش آرسنیک، توانست با افزایش مقدار و فعالیت رنگیزه­ های فتوسنتزی در گیاه ریحان، منجر به کاهش اثرات منفی عنصر سنگین و افزایش سطح برگ، وزن تر و خشک ساقه نسبت به گیاهان شاهد (غلظت صفر اسید آسکوربیک) شود. قابل ذکر است که کاربرد محلول پاشی اسید آسکوربیک تاثیر معنی­ داری در بهبود شرایط و افزایش صفات ارتفاع بوته، وزن تر و خشک ریشه و تعداد برگ در مقایسه با گیاهان شاهد نداشت ولی به­ طور کلی منجر به بهبود عملکرد، خصوصیات رشدی و رنگیزه‌های فتوسنتزی و افزایش تحمل این گیاه در برابر تنش عنصر سنگین آرسنیک گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Ascorbic Acid on Growth and Photosynthetic Pigments of Basil under Arsenic Toxicity

نویسندگان [English]

  • P. Yadollahi 1
  • M.R. Asgharipour 2
  • S. Sheikhpour 3
1 Graduated MSc Student, Department of Agronomy, College of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Associate Professor, Department of Agronomy, College of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Graduated MSc Student, Department of Horticulture, College of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effects of different concentrations of ascorbic acid (0, 10 and 20 mM) on growth, fresh and dry weight of basil under different levels of arsenic (0, 40, 80 and 120 mg.kg-1 of soil) in pots. The experiment was factorial based on a randomized complete block design with three replications. It was carried out in greenhouse at the Faculty of Agriculture, University of Zabol. All growth characteristics, fresh and dry weight of shoots and roots and photosynthetic pigments of plants treated with arsenic decreased. Application of ascorbic acid, especially at concentration of 20 mM, could increase the amount and activity of photosynthetic pigments in basil which resulted, in reducing the negative effects of arsenic and an increase on leaf area, fresh and dry weight of shoot as compared with those of control (non-application of ascorbic acid). Foliar application of ascorbic acid did not have significant effect on plant height, fresh and dry weight of roots and leaves as compared with those of the control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arsenic
  • basil
  • Photosynthetic pigments
  • Spraying