اثر کودهای آلی و تاریخ کاشت بر ارقام ماش درمرحله ی رشد اولیه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،دامغان،ایران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران

3 استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران

چکیده

افزایش عملکرد ماش مستلزم به­ کارگیری مدیریت صحیح به ­زراعی است. به­ منظور بررسی اثر سطوح مختلف کودهای آلی و تاریخ کاشت بر سطح برگ، وزن خشک کل، وزن ساقه خشک، وزن برگ خشک، طول ساقه و عمق نفوذ ریشه دو رقم ماش آزمایشی به صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 93-92 در شهرستان علی آباد کتول اجرا گردید. عوامل آزمایش شامل: کود آلی به عنوان کرت اصلی در چهار سطح (1- شاهد، 2- کود کمپوست 10تن در هکتار، 3- کود دامی 30 تن در هکتار و 4- مصرف توام کود دامی و کمپوست 20 تن در هکتار) و دو رقم (بومی علی آباد کتول و اصلاح شده VC) و سه تاریخ کاشت (21 خرداد، 10 تیر و 30 تیر) به ­صـورت فاکتـوریل در کرت ­های فرعی بودند. نتایج نشـان داد که تاریخ کاشت اثر معنی­ داری در سطح احتمال 1 درصد بر سطح برگ، وزن خشک کل، وزن ساقه خشک، وزن برگ خشک، طول ساقه و در سطح احتمال 5 درصد بر عمق نفوذ ریشه در مرحله رشد اولیه گیاه (دانه ­رست) داشت. همچنین کاربرد کودهای آلی مختلف (کود کمپوست، کود دامی و مصرف توام کمپوست و دامی) تاثیر معنی­ داری بر ارتفاع ساقه و عمق نفوذ ریشه داشت و در تمام موارد رقم بومی نسبت به رقم VC در مرحله گیاهچه­ گی به دلیل جذب بیشتر مواد آلی موجود در کودهای آلی و سازگاری بیشتری با شرایط محیطی رشد داشت. در نتیجه سازگاری محیط با رقم مورد کاشت، انتخاب تاریخ کاشت مناسب و استفاده از کودهای آلی، به­خصـوص اختـلاط کود دامی وکمپـوست با هم، می ­توانند اثرات مثبتی بر رشد گیاه ماش در شرایط معتدل و مرطوب درمزرعه­ ای واقع درشهرستان علی­ آباد کتول داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Organic Fertilizers and Date of Planting on Varieties of Vigna radiata in the Initial Growth Stage

نویسندگان [English]

  • M. Gilak Hakim Abadi 1
  • J.M. Sinaki 2
  • A. Dashtban 2
  • A. Nouirinia 3
1 M.Sc. Graduate of Agronomy, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
2 Assistant Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
3 Assistant Prof., Golestan Agricultural and Natural Resources Research Center, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Proper management is required to increase yields of Vigna radiata. To evaluate the effect of different levels of organic fertilizers and date of planting on the yield of two varieties of Vigna radiata, a split plot factorial experiment was carried out on randomized complete blocks with three replications in a field located in Ali-Abad Katoul in growing season of 2013-14. Experimental factors consisted of organic fertilizer at four levels, 1– control, 2– compost (10 tons in hectare), 3– manure (30 tons in hectare), and 4– combined use of manure and compost (20 tons per hectare), two varieties (native to Ali-Abad Katoul and improved VC) and three planting dates (June 11, July 1, July 21). The results showed a significant effect of planting date on the leaf area, total dry weight, shoot dry weight, leaf dry weight, stem length at 1%, and the same effect on the root penetration in the initial growth stage of the plants (seedlings) and 5% levels of probabilities respectivly. The application of organic fertilizers (compost, manure, and a compost and manure mixture) had a significant effect on the plant height and root depth at the 5% level of probabilites. Al together, the local Ali-Abad Katoul variety grew better than the VC variety. We conclude that the environment compatibility of variety, proper planting dates and use of organic fertilizers, especially mixed with manure compost, can have a positive effect on Vigna radiata growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • compost
  • Date of planting
  • seedlings
  • Variety
  • Vigna radiata