اثر جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید تحت تنش شوری بر جذب یونی و ویژگی های برگی دو رقم کلزا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی- مرکز آموزش عالی علمی کاربردی پارسیان ایلام

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه ایلام

چکیده

پژوهش حاضر روی دو رقم کلزا (Brassica napusL.) با نام­ های Hayola 401 و RGS در آزمایشگاه صورت پذیرفت. در این پژوهش اثرات جیبرلیک اسید (GA3 با غلظت 0.05 میلی­ مولار، سالیسیلیک اسید (SA) با غلظت 5 میکرومولار، تحت غلظت­ های 75، 100 و 150 میلی­ مولار کلرید سدیم (NaCl) روی تغییرات یون­ های +Na و +K  در اندام­ هوایی و ریشه، سطح ویژه برگی (SLA)، نسبت وزنی برگ (LWR)، نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گیاه (LAR) مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به­ دست آمده، با افزایش تنش شوری مؤلفه ­های SLA, LWR و LAR کاهش معنی­ داری نسبت به شاهد یافتند. همچنین با افزایش سطوح شوری، میزان یون سدیم در ریشه و اندام­ هوایی در هر دو رقم مذکور افزایش معنی ­داری یافت، اما در مورد یون پتاسیم با افزایش تنش شوری کاهش معنی ­داری در ریشه و اندام­ هوایی مشاهده گردید. کاربرد جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید موجب افزایش معنی­ دار LAR, LWR  و SLA ونیز موجب افزایش یون پتاسیم و کاهش یون سدیم تحت تنش شوری گردید. کاربرد همزمان جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید نیز اثرات بهتری را نشان داد. در این پژوهش نشان داده شد که در غلظت بالای کلرید سدیم (mM150)، جیبرلین فاقد اثر مشخص بر تیمار مذکور بود. رقم هایولا 401 از نظر صفات مورد مطالعه در این آزمایش دارای نمود بهتری بوده و این رقم نسبت به رقم RGS از تحمل بیشتری در برابر تنش شوری برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Gibberrellic Acid and Salicylic Acid under Salinity on Na+ and K+ Absorbtion and Leaf Characteristic of Two Rapeseed Lines

نویسندگان [English]

  • E Nazarbeygi 1
  • R. Naseri 2
1 Physiology M.Sc, Applied and Science University, Parsian, Center1 Ilam, Iran
2 Ph.D. Student, Crop Physiology, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

This research was carried out on two canola cultivars (Hayola401 and RGS) at Research Laboratory of Islamic Azad University, Borujerd Branch. In this research the effects of GA3 (0.05 Mm), SA (5 M) and NaCl (75, 100 and 150 Mm) on Na+ and K+ changes in root, shoot, specific leaf area (SLA), leaf weight ratio (LWR) and leaf area ratio (LAR) were evaluated. The results showed that increasing salinity decreased the SLA, LWR and LAR while it decreased the K+ ion and increase the Na+ ion content as compared with those of control treatment. Applying of gibberellic acid and salicylic acid increased SLA, LWR and K+ ion content in root and shoot of the two cultivars significantly, but the effect of GA3 on these traits in higher concentration of NaCl (150 Mm) was not significant. It is therefore concluded that Hayola401 was more tolerant to salinity stress as compared to RGS cultivar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • K+ ions
  • Na+
  • Root
  • Salinity
  • shoot