رقابت لاین های تریتیکاله در تراکم های مختلف یولاف وحشی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

3 عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کلیبر

4 دانشجوی دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

چکیده

به منظور مطالعه اثر رقابتی تراکم­ های متفاوت یولاف وحشی با لاین­ های مختلف تریتیکاله، آزمایشی در سال زراعی 90-91 در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک ­های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو فاکتور: 19 لاین تریتیکاله و تراکم یولاف وحشی در شش سطح شاهد (بدون علف هرز)، 40، 80، 120، 160 و 200 بوته در متر مربع به ترتیب معادل صفر، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد بوته­ های تریتیکاله بود. نتایج نشان داد که اثر تراکم ­های مختلف یولاف وحشی روی وزن هزار دانه و عملکرد دانه لاین­ های هگزاپلویید تریتیکاله در سطح احتمال یک درصد معنی ­دار شد. همچنین، صفات تعداد پنجه در بوته و عملکرد بیولوژیک لاین ­های اکتاپلویید تریتیکاله تحت تاثیر رقابت تراکم­ های مختلف یولاف وحشی قرار داشت. در حالی که صفات مورد مطالعه در یولاف وحشی از رقابت با لاین ­های هگزاپلویید تریتیکاله تاثیر نگرفتند. لاین ­های هگزاپلویید تریتیکاله توانستند حضور 40 بوته یولاف وحشی در هر متر مربع را بدون کاهش در وزن هزار دانه تحمل کنند. یولاف وحشی در تراکم ­های 120 بوته در هر متـر مربع و بالاتر از آن بر عملکرد دانه لاین ­های هگزاپلویید تریتیکاله تاثیر منفی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competition of Triticale (Triticosecale wittmack) Lines with Wild Oat (Avena fatua) and its Different Densities

نویسندگان [English]

  • M. Najjari Sadeghi, 1
  • B. Mirshekari 2
  • A.H. HosseinZadeh Moghbeli 3
  • S. Baser Kouchebagh 4
1 Staff Member, Department of Agronomy, College of Agriculture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Associate Prof., Department of Agronomy, College of Agriculture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Staff Member, Department of Agronomy, Kaleybar Branch, Islamic Azad University, Kaleybar, Iran
4 Ph.D. Student, Department of Agronomy, College of Agriculture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

To study competitive effects of different densities of wild oat (Avena fatua) with triticale lines an experiment was conducted at Research Station of Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran during 2011-2012 with 3 replications. Treatments were 19 triticale lines and 6 densities of wild oat (0, 40, 80, 120, 160 and 200 plants m-2). Results indicated that effects of wild oat densities on thousand seed weight and seed yield of triticale lines were significant at 1% probability level. Also, tiller number per plant and biological yield of triticale lines were affected by the weed densities. While, wild oat traits under study were not affected by triticale lines. Hexaploid lines of triticale could tolerate 40 weed plants m-2 without any significant reduction in1000 seed weight. Wild oat density of 120 and higher plants m-2 had negative effect on seed yield of hexaploid lines of triticale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thousand seed weight
  • triticale
  • wild oat
  • yield