مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج به روش کشت مستقیم در بستر مرطوب توأم با پرورش ماهی در شمال ایران (آستارا)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده

به منظور مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج به روش کاشت مستقیم در بستر مرطوب توأم با پرورش ماهی، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و ده تیمار در سال زراعی 1391 در آستارا انجام شد. تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که میان ارقام از لحاظ صفت طول خوشه در سطح احتمال 5% و از لحاظ صفات ارتفاع گیاه، قطر دانه، وزن خوشه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه، وزن کاه و عملکرد دانه اختلاف معنی­ داری در سطح احتمال 1% وجود دارد. مقایسه میانگین­ های صفات نشان داد که از میان ارقام مورد مطالعه، رقم گوهر به دلیل دارا بودن پتانسیل عملکرد بالا با میانگین 6378 کیلوگرم در هکتار مناسب‌ترین رقم در سیستم کشت مستقیم در بستر مرطوب توأم با پرورش ماهی می‌باشد، ضمن آنکه حضور ماهی در مزرعه برنج با میانگین عملکرد 1100.82 کیلوگرم در هکتار علاوه بر افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های تولید با تکیه بر منابع داخل مزرعه، امکان پایه‌گذاری و اجرای یک سیستم پایدار کشاورزی را در شالیزارهای منطقه آشکار نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Yield and Yield Components of Direct Seeded Rice (Oryza Sativa L.) Along with Fish Culture in Astara, Iran

نویسندگان [English]

  • F. Saeid zadeh 1
  • Sh. Garousi 2
1 Staff Member, Faculty of Agriculture, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran
2 Former MSc. Student of Agronomy, Faculty of Agriculture, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran
چکیده [English]

To compare the yield and yield components of direct seeded rice cultivars along with fish culture, a field experiments was conducted in a randomized complete block design with three replications and ten treatments in Astara during 2012 growing season. Analysis of variance of the data collected showed that there were significant differences among the traits of rice cultivars at %5 probability for panicle length and at %1 probability level for plant height, seed diameter, panicle weight, 1000 kernel weight, No. of kernel per panicle, straw weight and paddy yield. Mean comparisons showed that Gohar among the cultivars under study due to its high yield potential with average 6378 kg/ha was the most suitable cultivar under direct seeded rice along with fish culture. Producing 1100.82 kg/ha of fish in rice fields not only increases farmers income it also reduces production costs. These results, consequently, justify the possible extension of rice-fish production as a sustainable agricultural system in rice growing regions of Astara and similar areas of Iranian Caspian coasts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish-Rice culture
  • Direct seeded rice
  • Yield components