ارزیابی تحمل به تنش شوری و خشکی لاین های گندم دوروم تحت شرایط گلخانه‎ای

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان، تبریز، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

در جهت ارزیابی 7 لاین گندم دوروم نسبت به تنش شوری و خشکی یک آزمایش گلخانه­ ای در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار و سه عامل شامل تنش شوری در دو سطح (بدون تنش شوری و تنش شوری 6.2 دسی ­زیمنس)، تنش خشکی در دو سطح (بدون تنش خشکی و تنش خشکی با ظرفیت مزرعه ­ای 50%) و هفت لاین گندم دوروم انجام گرفت. با توجه به نتایج تجزیه واریانس، بین لاین­ های مورد بررسی در اکثر صفات مورد مطالعه اختلاف معنی­ داری مشاهده شد. مقایسه میانگین­ ها نشان داد که ژنوتیپ­ های آرامیدیس و یازلیق از لحاظ اکثر صفات بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. عملکرد دانه با اکثر صفات مورد مطالعه همبستگی مثبت و معنی­ داری نشان داد. تجزیه خوشه‎ای براساس روش "وارد"، دو ژنوتیپ آرامیدیس و یازلیق را دریک گروه جداگانه و برتر جای داد و در کل دو ژنوتیپ فوق به عنوان ژنوتیپ­ های متحمل نسبت به هر دو شرایط تنش شوری و خشکی شناخته شدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Durum Wheat Lines Tolerance to Salinity and Drought Stress under Greenhouse Conditions

نویسندگان [English]

  • A. Gharbi, 1
  • V. Rashidi 2
  • A.R. Tarinejad 3
  • S. Chalabi Yani 1
1 Young Researchers Club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Associate Prof., Department of Biotechnology, University of Azarbaijan Shahid Madani, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This research was carried to evaluate seven durum wheat lines to salinity and drought stress under greenhouse condition at the Faculty of agriculture, Islamic Azad University, Tabriz Branch in using a factorial experiment based on randomized complete block design with three replications and three factors. These three factors were salinity stress with two levels (non stress and stress with 6.2 ds), drought stress with two levels (non stress and stress with FC %50) and seven durum wheat lines. According to the results of analysis of variance significant differences were observed among investigated lines for the most of the traits. Mean comparison indicated that ARAMIDIS and Yazligh lines exhibited the highest value for the majority traits. Grain yield had positive and significant correlation with the most of the traits. Cluster analysis, based on Ward method, grouped two lines of ARAMIDIS and Yazligh in to the separate and superior groups. However the two lines ARAMIDIS and Yazlig were identified to be resistant to both salinity and drought stress conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • durum wheat
  • Drought stress
  • Salinity