تحمل ارقام گوجه فرنگی به گل جالیز مصری(Orobanche aegyptiaca Pers) در خراسان رضوی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز، مزرعه نمونه آستان قدس رضوی مشهد

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

3 کارشناس باغبانی مزرعه نمونه آستان قدس رضوی مشهد

چکیده

تحمل ارقام گوجه ­رنگی به گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca Pers.) طی آزمایشی در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی در 11 تیمار و 3 تکرار در سال 1391 در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی در خراسان رضوی به عمل آمد. تیمارها شامل ارقام پتوارلی سی­اچ (CH)، استرلینگ (کارون)، خرم، پتوراک و هیبریدهایDNP 3005، PS 6515، SPEEDY،IDEN ،VADI STAR،FIRINZEH  وDNP 3001  به صورت کاشت نشایی بودند. نمونه ­برداری طی دو مرحله، ابتدا پس از ظهور و استقرار گل جالیز بر روی بوته گوجه ­فرنگی جهت تعیین وزن خشک، تعداد ساقه و تعداد گرهک گل جالیز روی ریشه گوجه­ فرنگی و وزن خشک بوته گوجه­ فرنگی و سپس در انتهای فصل رشد جهت تعیین وزن میوه و عملکرد گوجه ­فرنگی انجام گرفت. نتایج نشان داد که ارقام استرلینگ و خرم با تفاوت معنی­ داری نسبت به سایر ارقام، کمترین وزن خشک، تعداد ساقه و تعداد گرهک گل جالیز روی ریشه گوجه­ فرنگی و در مقابل بیشترین وزن خشک بوته، میوه و عملکرد گوجه­ فرنگی را داشته و بنابراین متحمل­ ترین ارقام بودند. ارقام پتوراک و DNP 3001 از سوی دیگر دارای بیشترین وزن خشک، تعداد ساقه و تعداد گرهک گل جالیز روی ریشه گوجه ­فرنگی و ارقام پتـوراک، پتـوارلی سی­اچ و FIRINZEH کمتـرین وزن خشک بوته، وزن میــوه و عملکرد گوجه­ فرنگی بودند و بنابراین حساس­ ترین ارقام به گل جالیز معرفی می ­شوند. البته رقم DNP 3001 علی­رغم دارا بودن مقادیر بیشتری در مورد صفات گل جالیز با افزایش وزن میوه توانست این نقصان را جبران نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Tolerance of Tomato (Lycopersicon esculentum) Cultivars to Broomrape (Orobanche aegyptiaca pers) in Khorassan Razavi

نویسندگان [English]

  • M. Zafarian, 1
  • R. Sadrabadi Haghighi 2
  • M. Ghassab Mohammadabadi 1
  • M. Nasirpour 3
1 MS.c. Weed Science, Mazrae Nemouneh Astan Quds Razavi, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
3 BS.c. of Horticulture, Department of Research for Development, Mazrae Nemouneh Astan Quds Razavi, Mashhad, Iran
چکیده [English]

To investigate the tolerance of tomato cultivars to Egyptian broomrape (Orobanche aegyptiaca pers.), an experiment was conducted in a randomized complete block design with 11 treatments and 3 replications in mazrae Nemoune Astan Quds Razavi in Mashhad, Iran, 2012. Treatment were 11 varieties (Peto early CH, Sterling (Karon), Khorram, Petorak, DNP 3005, PS 6515, SPEEDY, IDEN, VADI STAR, FIRINZEH and DNP 3001) which were transplanted in the field along with broomrape. Sampling was done at two stages: 1- after appearance and establishment of broomrape on tomato root where the dry weight, stem number and node numbers of broomrape on tomato root and tomato dry weight were measured and 2- at the end of growing season where tomato fruit weight and its yield were determined. Result indicated that Sterling and Khorram cultivars did have the least broomrape dry weight, stem number and node numbers of broomrape on tomato root and while produced highest plant dry weight, fruit and yield as compared to the other cultivars. Thus, may be considered as tolerant cultivars. Petorak and DNP 3001 on the other hand, presented the most broomrape dry weight, stem number and node number on tomato root. However, Petorak, Peto early CH and FIRINZEH cultivars produced the least plant weight, fruit and yield and thus, they can be called the sensitive cultivars. DNP 3001 being highly attacked by broomrape produced increased fruit yield and therefore compensated its ill effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broomrape stem number
  • dry weight
  • Tomato
  • Tolerant cultivar