تأثیر دوره تداخل علف های هرز بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد پیاز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تبریز ، تبریز، ایران

2 استاد گروه اکوفیزیولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

4 دانشیار گروه علوم باغی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

5 مربی گروه علوم باغی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

تأثیر دوره تداخل علف­ های هرز بر صفات مورفولوژیک و عملکرد پیاز رقم قرمز آذرشهر، با انجام آزمایشی در سال زراعی 90-89 در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز بررسی شد. در این آزمایش، ١٢ تیمار شامل شش دوره فقدان علف­ هرز که علف­ های هرز مزرعه برای محدوده­ های زمانی صفر، 20، 40، 60، 80 و 100 روز پس از سبز شدن پیاز کنترل شدند و شش دوره آلوده به علف ­هرز که در محدوده زمانی صفر، 20، 40، 60، 80 و 100 روز پس از سبز شدن اجازه رشد در مزرعه پیاز داده شد، بودند. تأثیر تداخل علف­ های هرز بر ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، قطر متوسط سوخ، بیوماس پیاز در بوته، عملکرد سوخ در بوته و عملکرد سوخ در واحد سطح معنی­ دار بود. کلیه صفات مورد بررسی پیاز با افزایش طول دوره آلودگی آن با علف‌های هرز کاهش یافتند. افزایش دوره آلودگی مزرعه با علف­ هرز بیش از 40 روز پس از سبز شدن، ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته و قطر پیاز را به طور معنی­ داری کاهش داد. افزایش دوره آلودگی به مدت 100 روز پس از سبز شدن، عملکرد پیاز در بوته و واحد سطح را به ­ترتیب تا 95 و 96% نسبت به تیمار کنترل علف­ هرز در کل دوره رشد، کاهش داد. همچنین، افزایش دوره فقدان علف­ های هرز تا 40 روز پس از سبز شدن، تاثیری بر عملکرد پیاز در بوته و واحد سطح نداشت. به ­طورکلی، نتایج نشـان داد که برای جلوگیری از کاهش عملکرد پیاز، کنترل علف­ های هرز از زمان سبز شدن تا 100 روز پس از سبز شدن ضروری بود و کنترل آنها پس از این دوره تاثیری بر عملکرد پیاز نداشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Weed Interference Duration on some Morphologic Traits and Yield of Onion (Allium cepa L.)

نویسندگان [English]

  • O Rasolzadeh, 1
  • A. Dabbagh Mohammadi Nasab 2
  • R. Amini 3
  • S. BolandNazar 4
  • H. Davati Kazem nia 5
1 Former MSc. Student of Agronomy, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Professor, Department of Ecophysiology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Ecophysiology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
4 Associate Professor, Department of Horticulture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
5 Staff Member, Department of Horticulture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

To determine the effect of weed interference duration on morphological traits and yield of onion (Allium cepa L.), variety Ghermez Azarshahr, an experiment was carried out in an randomized complete block design in three replications at Agricultural Research Farm of Faculty of Agriculture, University of Tabriz in 2010. In this experiment, twelve treatments consisted of six initial weed-free periods in which plots were kept free of weeds for 0, 20, 40, 60, 80 and 100 days after crop emergence (DAE), and then weeds were allowed to grow until harvest. Six initial weed-infested periods in which, weeds were allowed to grow for 0, 20, 40, 60, 80 and 100 DAE, after which the plots were kept free of weeds until harvest. The effect of weed interference on plant height, leaves per plant, average diameter of bulb, biomass per plant, yield per plant and yield per unit of area was significant. All traits of the onion were reduced as the weed infested period was increased. Increasing the weed infested period more than 40 DAE, reduced significantly the plant height, leaves number per plant and bulb diameter of onion. Increasing the weed-infested period to 100 DAE, reduced the onion bulb yield per plant and per unit area in comparison with full weed-free treatment by 95 and 96%, respectively. Also increasing the weed free period up to 40 DAE had no significant effect on bulb yield per plant and per unit of area. Generally results indicated that in order to prevent bulb yield loss in onion, the weed control was essential from onion emergence to 100 DAE and after this period, the weed control or its presence did not affect onion yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biomass
  • Bulb yield
  • onion
  • Plant height
  • Weed free