اثرات پیری تسریع شده و خراش دهی پوسته بذر با اسید کلریدریک بر خصوصیات جوانه زنی نخود زراعی رقم کاکا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

اثرات پیری تسریع شده و خراش­دهی پوسته بذر با اسید کلریدریک بر خصوصیات جوانه­ زنی رقم کاکا نخود زراعی (Cicer arietinum) با انجام آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو عامل در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. عامل­ های آزمایش شامل پیری تسریع شده با استفاده از حرارت 45 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 100 درصد در سه سطح (صفر، 24 و 48 ساعت) و به دنبال آن تیمار با اسید کلریدریک در هشت سطح شامل شاهد (بذر خشک)، غوطه ­ور سازی در اسید کلریدریک صفر (آب مقطر)، 0.5، 1، 1.5، 2، 2.5 و 3 نرمال به مدت نیم ساعت بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای پیری تسریع شده و اسید کلریدریک هر دو باعث کاهش درصد و سرعت جوانه­ زنی، طول ریشه ­چه و ساقه ­چه می­شوند. تیمارهای پیری اثرات منفی تیمارهای اسید کلریدریک را افزایش دادند. تنها هیدروپرایمینگ باعث بهبود خصوصیات جوانه­ زنی بذر نخود در تمام تیمارهای پیری تسریع شده گردید. بر اساس نتایج این آزمایش، می­ توان گفت که تیمار بذرهای نخود با اسید کلریدریک روش مناسبی برای پرایمینگ بذرهای نخود نمی ­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Accelerated Aging and Acid Scarification of Seed Coat with Hydrochloric Acid on Seed Germination Characteristics of Chickpea c.v. Kaka

نویسنده [English]

  • R. Sadrabadi Haghighi
Associate Professor, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effects of accelerated aging and seed coat scarification with Hydrochloric acid (HCl) on seed germination characteristics of chickpea (Cicer arietinum) c.v. Kaka, a factorial experiment was conducted in completely randomized design with two factors in laboratory condition. Factors were three levels of accelerated aging for zero, 24 and 48 hours by 45°C and 100% relative humidity and 8 levels of Hydrochloric acid treatments of seeds (dry seed as chickpea), immersion in 0 (distilled water), 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 and 3 normal HCl for half an hours. Results showed that accelerated seed aging and HCl treatments both reduced percent and speed of seed germination, epicotyl and root length. Accelerated seed aging increased the negative effects of HCl treatments. Only hydro-priming improved seed germination characteristics in all accelerated aging treatments. On the basis of the results of this experiment, treatment with HCl isn’t a suitable treatment for chickpea seed priming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination percentage
  • HCl seed priming
  • Hydropriming
  • speed of germination