تجزیه رشد شش هیبرید ذرت در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ایلام

چکیده

به­ منظور بررسی اثر تنش خشکی بر هیبریدهای مختلف ذرت، آزمایشی در مزرعه تحقیقی کشاورزی شهرستان گیلان غرب، استان کرمانشاه به­ صورت کرت­ های خردشده با طرح پایه بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار در بهار سال 1385 طراحی و به مورد اجرا گذاشته شد. آبیــاری در سه سطح (آبیاری نرمال (I1)، قطع آب قبل از ظهـور گل­ های تاجی (I2) و قطع آب بعداز گرده ­افشانی کامل و تشکیل رویان (I3) ) به­ عنـوان عامل اصلی و هیبرید­های ذرت (500SC، 58SC، 647SC، 666SC، 700SC و 704SC) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. تعداد 14 بار نمونه ­برداری از سطح مزرعه برای تعیین شاخص ­های رشد شامل شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و میزان جذب خالص انجام گردید. روند تغییرات شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول، جذب خالص گیاه و سرعت رشد نسبی، برای کلیه هیبریدها مشــابه بود، اما در سطوح مختلف آبیاری با همدیگر متفاوت بودند. به­ طوری که اعمال تنش خشکی موجب کاهش شــاخص ­های رشــد گردید. بیشترین و کمترین شاخص ­های رشد به­ ترتیب در تیمار آبیاری نرمال و قطع آب قبل از ظهور گل­ های تاجی به ­دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth Analysis of Six Corn Hybrids Under Drought Conditions in Kermansh Province, Iran

نویسندگان [English]

  • G. Fallahi
  • A. Hatami
  • R. Naseri
Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Ilam, Ilam, Iran
چکیده [English]

To study the effect of water deficit on growth indices of different maize hybrid, a split plot experiment based on randomized complete block design with three replications was carried out at Agriculture Research Station of Kermanshah during 2006. Different levels of water irrigation (full irrigation, stress before tasseling and stress after pollination and embryo formation) were measured assigned to main plots and maize hybrids (SC500, SC582, SC647, SC666, SC700 and SC704) to subplots. To determine growth indices including leaf area index, crop growth rate, dry matter accumulation, relative growth rate and net accumulation rate means of 14 times sampling were calculated. Results indicated that growth trend for leaf area index, crop growth rate, dry matter accumulation, relative growth rate and net accumulation rate in corn hybrids were similar, but they were different for levels of irrigation significantly. In such a way that drought stress decreased growth indices. The highest growth indices were obtained from full irrigation and lowest values from drought before tasseling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • Drought stress
  • Growth indices