اثر سالیسیلیک اسید بر برخی واکنش های فیزیولوژیک گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) تحت تنش شوری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت و عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات غلظت­ های سالیسیلیک اسید (0، 5، 10، 15 و 20 میکرو­مولار) بر برخی واکنش­ های فیزیولوژیکی گیاه شنبلیله تحت تنش­ های متفاوت شوری (0، 50، 100، 150 و 200 میلی­مولار نمک NaCl) در شرایط کشت هیدروپونیک انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان اجرا گردید. نتایج نشان داد که در گیاهان تیمار شده با شوری، محتوای کلروفیل a، b و کارتنوئید در مقایسه با گیاهان شاهد کاهش یافت. این در حالی بود که شوری منجر به افزایش میزان مالون دآلدیید، سایر آلدییدها، فعالیت کاتالاز و پراکسیداز گردید. بر طبق نتایج به­ دست آمده، کاربرد سالیسیلیک اسید به­ ویژه با غلظت­ های 10 و 15 میکرومولار در شرایط تنش شوری، توانست با افزایش فعالیت آنتی­ اکسیدان ­های کاتالاز و پراکسیداز در گیاه شنبلیله؛ منجر به کاهش پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء و افزایش مقدار رنگیزه­ های فتوسنتزی نسبت به گیاهان شاهد (غلظت صفر سالیسیلیک اسید) شود. همچنین، کاربرد غلظت 5 میکرومولار سالیسیلیک اسید تاثیر معنی ­داری در بهبود شرایط تنش ناشی از شوری در مقایسه با گیاهان شاهد نداشت و غلظت 20 میکرومولار این ماده با تشدید شرایط تنش، خود منجر به کاهش پارامترهای ذکر شده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Salicylic Acid on Some Physiological Reactions of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) Under Salinity Stress

نویسندگان [English]

  • A. Pasandi Pour 1
  • H. Farahbakhsh 2
  • M. Saffari 2
  • B. Karamat 3
1 Ph.D. Student of Agronomy and ,University of Shahid Bahonar Kerman, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Shahid Bahonar Kerman, Kerman, Iran
3 Assistant Professor, Department Biology, University of Shahid Bahonar Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

This study performed to investigate the effects different concentrations of salicylic acid (0, 5, 10, 15 and 20 µM) on membrane lipid peroxidation of fenugreek under levels of salinity stress (0, 50, 100, 150 and 200 mM) in hydroponic condition. The experiment conducted as factorial, in completely randomized design with three replications. Results showed that in plants treated with salinity, chlorophyll a, chlorophyll b and carotenoid contents were reduced in comparison with control plants. However, the salinity increased MDA, other aldehydes, catalase and peroxidase activity in shoots. Results also indicted that applying salicylic acid, especially with concentration of 10 and 15µM, increased the membrane lipid peroxidation and decreased the membrane stability index as compared to the control plants. Results also showed that using 5µM salicylic acid did not significantly improve the salt stress effects compared to the control plants. However, concentration of 20µM salicylic acid increased stress, and decreased the above mentioned parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Fenugreek
  • Lipid peroxidation
  • Salicylic acid
  • salinity stress