اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و تعدادی از صفات فیزیولوژیک لوبیا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، عضو باشگاه پژوهشکران جوان

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و عضو باشگاه پژوهشکران جوان

5 دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو باشگاه پژوهشکران جوان

چکیده

به منظور بررسی اثر متانول بر محتوای نسبی آب سلول و محتوای کلروفیل برگ لوبیا، آزمایشی با استفاده از طرح بلوک­ های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 1388 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اجرا شد. در این آزمایش از یک تیمار شاهد M0 (بدون مصرف متانول) و از تیمارهای M1، M2، M3، M4،M5 ،M6 ، M7 به­ترتیب با محلول­ های 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درصد حجمی متانول استفاده شـد. سه بار محلول­ پاشی در طی فصل رشد با فواصل 12 روز یک بار بر روی قسمت­ های هوایی بوته­ های لوبیا انجام شد. صفاتی نظیر عملکرد دانه، درصد پروتئین، تجمع ماده خشک، محتوای نسبی آب سلول و محتوای کلروفیل برگ لوبیا اندازه‌گیری شـدند. اندازه­ گیــری صفات ذکر شـده قبل و بعد از محلول­ پاشی ­ها صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین اثر محلول­ های مختلف بر محتوای کلروفیل برگ (Chl) و محتوای آب نسبی سلول (RWC) مرحله دوم و سوم در سطح احتمال 1 درصد و بر عملکرد دانه (GY) تفاوت معنی­ داری در سطح احتمال 5 درصد وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که تجمع ماده خشک تحت تاثیر تیمارهای متانول مصرفی قرار گرفته است. مقایسه میانگین­ ها نشان دادند که با افزایش سطح محلول­ پاشی متانول، مقدار کلروفیل (Chl) و محتوای نسبی آب سلول (RWC)، افزایش یافت .اثر سطوحM5 ،M4 ،M3 متانول بر صفات مورد ارزیابی بیشتر از سایر تیمارها بودند و در نهایت محلول­ پاشی متانول باعث افزایش عملکرد، محتوای کلروفیل برگ، محتوای آب نسبی سلول و سطح برگ گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Foliar Application of Methanol on Yield and some of Physiological Treats in Bean

نویسندگان [English]

 • M. MirAkhori, 1
 • F. Paknejad 2
 • Y. Reihani 3
 • P. Nazeri 4
 • F. Yeganeh Pour 5
 • N. Jamshidi 5
 • M. Gaffari 5
1 Former Ph.D. Student of Agronomy, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Associate and Assistant Prof., Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Prof., Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
4 Former Ms.c. Student of Agronomy, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
5 Former Ph.D. Student of Agronomy, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

To investigate the effects of methanol on relative water content (RWC) and leaf chlorophyll content of common bean an experiment was carried out at the Research Field of the Faculty of Agricultural and Natural Resources of Islamic Azad University, Karaj Branch in 2009. A factorial experiment with randomized complete block design with three replications was used. First factor consisted of 8 levels of aqueous spraying on plants [0 (control), 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40% (v/v) methanol] by 3 times during growing season at 12 days intervals. Traits measured were grain yield, RWC, chlorophyll content and dry weight of the plants. These traits measured before and after methanol spraying. Results showed that were significant differences between methanol spraying solution on leaf chlorophyll content and RWC after second and third stages at 1% and on grain yield at 5% probability levels. Methanol using affected to dry weight accumulation. Means comparison showed that increasing levels of methanol foliar application increase chlorophyll content and relative water content. Effect of M3, M4 and M5 methanol levels on measured traits was greater than other treatments. Application of methanol increased grain yield, chlorophyll content, relative water content and leaf area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • common bean
 • chlorophyll content
 • Methanol
 • Relative water content