اثر کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید AS71 ذرت در شرایط آب و هوایی شهرستان دره شهر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

3 استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

کودهای بیولوژیک ازجمله نهاده ­های طبیعی هستندکه می­ توانند به عنوان مکمل یا جایگزین کودهای شیمیایی درکشاورزی پایدار به ­کار برده شوند. به منظور بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1390 در شهرستان دره­ شهر انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 4 سطح کود بیولوژیک نیتروژن (نیتروکسین، نیتروکارا، سوپرنیتروپلاس و شاهد) و 4 سطح کود بیولوژیک فسفر (بیوفسفر، فسفات بارور2، MC1 و شاهد) بودند. نتایج نشان داد که کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر تمامی صفات مورد مطالعه تأثیر معنی­ داری داشتند. اثر متقابل کود زیستی نیتروژنه با کود فسفره نیز بر وزن صد دانه در سطح احتمال یک درصد و بر تعداد دانه در ردیف در سطح احتمال پنج درصد معنی­ دار بود. در مورد کود بیولوژیک نیتروژنه، بیشترین عملکرد دانه با مصرف کود سوپر نیتروپلاس به میزان 9125 کیلوگرم در هکتار به ­دست آمد که نسبت به تیمار شاهد 47% افزایش نشان داد. کاربرد کود بیولوژیک فسفر بارور2 نیز موجب تولید بیشترین عملکرد دانه به میزان 9149 کیلوگرم در هکتار گردید که نسبت به تیمار شاهد 36% افزایش نشان داد. به­ طور­کلی، استفاده از کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر باعث بهبود عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ­ای هیبرید AS71 شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Nitrogen and Phosphorous Biofertilizers on Yield and Yield Components of Corn AS71 in Dareh-shahr, Iran

نویسندگان [English]

  • A. Fathi 1
  • A. Farnia 2
  • A. Maleki 3
1 Member of Young Researches Club, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
2 Assistant Prof., Department of Agronomy, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran
3 Assistant Prof., Department of Agronomy, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Biofertilizers are inputs that naturally supplement replace chemical fertilizers and they are recommended in sustainable agriculture. To study the effects of biological fertilizers on yield and yield components of corn, a factorial experiment in randomized complete block design with three replications were conducted at Dareh-shahr, Iran in 2010. Biological factors were 4 levels of nitrogen biofertilizers (nitroxin, nitrokara, supernitroplus and control) and 4 levels of phosphorus biofertilizers (biophosphore, phosphate fertilized 2, MC1 and control). Results showed that biological nitrogen and phosphorus fertilizers had significant effects on all traits under study. Interaction of nitrogen biological fertilizer × phosphate biological fertilizer was significant on 100 seed weight (P<0.01) and the number of grains per ear row (P<0.05). Applying super nitroplus increased seed yield up to 9125 kg/ha, which is 47% more than control. Use of biological phosphate fertilizer produced 36% more seed yield 9149 kg/ha compared with control treatment. Generally, the use of biological nitrogen and phosphorus fertilizers improves yield and yield components appreciably in corn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biophosphore
  • corn
  • Nitrokara
  • Nitroxin