اثر محلول‌پاشی کلات مس بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم جو

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

2 دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

3 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

چکیده

به منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی عنصر مس بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم جو، آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 91-1390 در مزرعه نمونه کشت و صنعت آستان قدس رضوی انجام گرفت. فاکتور اول شامل چهار رقم جو (فصیح، یوسف، ریحان و CB17) و فاکتور دوم شامل محلول‌پاشی کلات مس با غلظت یک در هزار در سه سطح (شاهد، محلول‌پاشی در مرحله تورم سنبله و محلول‌پاشی در مراحل تورم سنبله و سنبله‌دهی) بودند. بر اساس نتایج، بین ارقام، با وجود بعضی تفاوت‌ها، در صفاتی نظیر تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار ‌دانه از نظر عملکرد اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. همچنین، بر اساس نتایج، یک یا دوبار محلول‌پاشی با کلات مس باعث افزایش عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گردید. افزایش عملکرد دانه عمدتاً ناشی از افزایش وزن هزار دانه بود و سایر اجزای عملکرد شامل تعداد پنجه بارور در واحد سطح و تعداد دانه در سنبله و همچنین شاخص برداشت تحت تأثیر محلول‌پاشی قرار نگرفتند. به طورکلی، به نظر می‌رسد با توجه به نقش عنصر مس در فیزیولوژی گیاهان، به خصوص در گیاه زراعی جو به عنوان یک گیاه حساس به کمبود مس می‌توان با مصرف ترکیبات حاوی مس به صورت محلول‌پاشی به افزایش عملکرد این گیاه در طی فصل رشد کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Copper Chelate Foliar Application on Yield and Yield Components of Four Barley (Hordeum vulgare) Cultivar

نویسندگان [English]

  • A. Godrati Azadi 1
  • R. Sadrabadi Haghighi 2
  • K. Bakhsh Kelarestaghi 3
1 Former Ms.c. Student of Agroecology, Faculty of Agriculture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Associate Prof., Faculty of Agriculture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Assistant Prof., Faculty of Agriculture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effect of foliar application of copper on yield and yield components of four barley cultivar a factorial experiments with two factors was conducted in randomized complete block design with three replications in 2011 - 2012. The first factor was four barley cultivars (Fisasih, Yousof, Reyhan and Cb17) and the second factor consisted of foliar application of copper chelate in three levels (non, one time at booting stage and two times at both booting and heading stages). Results showed that there were differences among number of fertile tillers, number of seed per spike and seed weight of cultivars. Although yields of cultivars did not differ significantly, one or two times of foliar applications of copper increased biological and seed yield. Seed yield increased mainly as a result of increase in thousand seed weight, number of fertile tillers per unit area and the number of seeds per spike. Mean while harvest index was not affected by foliar application. In general, it seems due to essential of elemental copper on plant physiology, particularly in a copper sensitive plant like barley application of copper-containing compounds may enhance plant growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Booting stage
  • Copper chelate
  • Foliar application
  • Heading stage