اثر روش های پرایمینگ فیزیکی بر ویژگی های جوانه زنی بذر، رشد و عملکرد گندم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

2 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

3 دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

چکیده

به ­منظور مطالعه تأثیر روش‏ های مختلف پرایمینگ فیزیکی بر ویژگی­ های جوانه­ زنی بذر، رشد و عملکرد گندم رقم فلات، آزمایشی اجرا شد. تیمارها شامل شش روش پرایمینگ (اولتراسونیک با حداکثر 3 وات بر سانتی­ متر مربع، لیزر با طول موج 6328 آنگستروم، میــدان مغناطیسی با شدت 0.6 تسلا، اشعه­ های گاما و بتا با شـدت 2 میکروکوریل) در مدت زمان­ های 5 و 10 دقیقه به همراه شاهد بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای اشعه لیزر و میدان مغناطیسی به مدت 5 دقیقه روی طول دوره جوانه­ زنی نهایی بذر گندم از سایر تیمارها موثرتر بودند. گیاهچه ­های حاصل از تیمار میدان مغناطیسی بذور به مدت 5 دقیقه نسبت به اشعه بتا و اولتراسونیک بنیه قوی­ تری داشتند. گیاه گندم در اثر اعمال تیمارهای میـدان مغناطیسی و اشعه گاما در مدت­ های 10- 5 دقیقه قادر به تولید دانه‏ های بزرگ­ تر با وزن هزار دانه برابر 55.6 گرم بود. عملکرد حاصل از بذور تیمار شده با میدان مغناطیسی 5 دقیقه­ ای نسبت به شاهد 21.5 درصد بیشتر برآورد شد. تیمار اشعه لیزر به مدت 5 دقیقه به همراه تیمارهای میدان مغناطیسی و اشعه گاما در مدت زمان­ های مختلف توانستند عملکردی معادل 588 گرم در هر متر مربع تولید کنند. عملکرد دانه‏ در تیمار شاهد 71 گرم کمتر از میانگین بهترین تیمارها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Germination, Growth and Yield of Wheat as Affected by Physical Priming Techniques

نویسندگان [English]

  • B. Mirshekari 1
  • F. Farahvash 2
  • S. Baser KoocheBagh 3
1 Associate Prof., Faculty of Agriculture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Prof., Faculty of Agriculture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Former Ph.D. Student of Agronomy, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

To study the effect ofphysical seed priming techniques on seed germination, growth and yield of a wheat cultivar (Triticum aestivum, cv. Falat), an experiment was conducted. Factors under study were ultrasonic intensity of 3 W.cm-2, laser wave of length of 6328 Å, magnetic field with intensity of 0.6 T, gamma and beta radiations both with intensity of 2 mc for 5 and 10 min and a control. Results indicated that effect of laser and magnetic field for 5 min was effective on duration germination as compared to other treatments. Seedling treated by magnetic field for 5 min resulted in greater vigor than ultrasonic and beta radiations. Seed weights, under magnetic field and gamma radiation treatments for 5 and 10 min were heavier (55.6 g) than other treatments. Seeds that treated with magnetic field for 5 min produced 21.5% more yield as compared to the control. Laser (for 5 min) along with gamma and magnetic field (for 5 and 10 min) radiations could produce yield up to 588 g.m-2. Seed yield in control plot was 71 g lower than those treated with laser for 5 min, gamma and magnetic field for 5-10 min radiations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical priming
  • Seed yield
  • Wheat