اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر میزان رنگیزه ها و فلورسانس کلروفیل ارقام کنجد تحت شرایط قطع آبیاری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران

3 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

4 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول­ پاشی سالیسیلیک اسید تحت شرایط قطع ­آبیاری (بر اساس BBCH، مراحل فنولوژی گیاهان) و اثر متقابل آنها بر غلظت کلروفیل a، b، کاراتنوئید و فلورسانس کلروفیل در ارقام کنجد (Sesamum indicum) آزمایشی در سال زراعی 91-90 در استان سمنان، شهرستان شاهرود، شهر بیارجمند انجام شـد. در این طرح اثر 3 عامل مــورد بررسی قرار گرفت. فاکتور اصلی، قطع آبیاری بر اساس BBCH (آبیاری کامل به­ عنوان شاهد، BBCH 69 (زمانی که %90 گل­ های کنجد باز شده) و BBCH79 (زمانی که %90 نیام­ های کنجد به اندازه نهایی خود رسیده باشند) و ارقام کنجد (بومی، دشتستان 2 و داراب 1) و سطوح محلول ­پاشی با سالیسیلیک اسید (غلظت 0 (شاهد) و 0.6 میلی مولار) به عنوان عوامل فرعی بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان داد که تنش قطع آبیاری در پایان BBCH 69 و BBCH79 سبب اختلاف معنی ­دار در میزان کلروفیل a، کاراتنوئید و فلورسانس کلروفیل (F0, Fm, Fv, Fv/m) گردید. همچنین، محلول ­پاشی سبب مشاهده اختلاف معنی ­دار برای میزان کلروفیل b و فلورسانس کلروفیل (Fm و Fv) شد. نتایج همچنین نشان داد که بیشترین غلظت کلروفیل a و کارتنوئید در شرایط قطع آبیاری در BBCH 69 به ­ترتیب به میزان 0.629 و 0.265 میلی ­گرم بر گرم وزن ­تر و بیشترین غلظت Fv/Fm در شرایط آبیاری کامل به میزان 0.656 به ­دست آمدند. بر اساس نتایج این آزمایش بیشترین مقدار کلروفیل b مربوط به رقم داراب به میزان 0.423 میلی ­گرم بر گرم وزن ­تر و کمترین آن مربوط به رقم بومی به میزان 0.364 میلی ­گرم بر گرم وزن ­تر در شرایط آبیاری کامل حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Foliar Application of Salicylic Acid on Chlorophyll Fluorescence and Pigment Amount of Sesame (Sesamum indicum) Varieties under Irrigated Conditions

نویسندگان [English]

  • E. Bagheri, 1
  • J. Masood Sinaki 2
  • M. Baradaran Firoozabadi 3
  • M. Abedini Esfhlani 4
1 Former Ms.c. Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
2 Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
3 Assistant Prof., Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
4 Staff Member, Agricultural and Natural Resources Research Center, Shahrood, Iran
چکیده [English]

To study the effects of foliar applications of salicylic acid under cutting off irrigation at BBCH and phenological growth stages of plants and their interaction on chlorophyll a, b, carotenoid concentrations and chlorophyll fluorescence of sesame varieties (Sesamum indicum) a split factorial experiment based on a randomized complete block design with 3 replications was conducted at Shahrood (Semnan province of Iran) during growing season of 2011-2012. Main factor was three irrigation levels (full irrigation as control, cutting off irrigation at 69 BBCH (at 90% flowering stage), and cutting off irrigation at BBCH79 (at full growth of pods). Sub plots were three cultivars of sesame (Biarjomand native, Dashtestan 2, Darab 1) and two levels of the foliar applications salicylic acid (0, and 0.6 mM). The results of variance analysis showed that drought stress due to cutting of the irrigation at 90% flowering and full growth of pods reduced content of chlorophyll a, carotenoid and chlorophyll fluorescence significantly. Foliar application also reduced chlorophyll b and chlorophyll fluorescence (Fv, Fm) significantly. Experimental results indicated that highest concentrations of chlorophyll a and carotenoid 0.629 and 0.265 mg/g.Fw respectively produced by plants when irrigation was cutted off at BBCH 69 and the highest concentration of Fv/Fm (0.656) in control treatment. Based on the results obtained the maximum chlorophyll b content belonged to Darab (0.423 mg/g.Fw) and the lowest (0.364 mg/g.Fw) to Biarjomand native.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll
  • drought
  • Fluorescence
  • sesame (Sesamum indicum)