اثر مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد و شاخص های رشد سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

به منظور بررسى اثر مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد غده و شاخص ­های رشد سیب ‏زمینى آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزى و منابع طبیعی خراسان رضوی (مشهد) در سال زراعی 90-1389 انجام شد. در این تحقیق از اکسید پتاسیم (K2O) در سطوح 0، 90، 180 و 270 کیلوگرم در هکتار استفاده شد. با افزایش میزان پتاسیم عملکرد غده سیب­زمینی به ­طور معنی ­داری افزایش یافت. در تیمارهای مصرف 0، 90، 180 و 270 کیلوگرم اکسید پتاسیم در هکتار عملکرد غده به ترتیب 18.9 ،21.59، 22.26 و 24.94 تن در هکتار بود. افزایش مصرف پتاسیم باعث بالا رفتن وزن خشک کل (TDM)، وزن خشک ساقه، برگ، ریشه و غده، شاخص سطح برگ (LAI)، دوام سطح برگ (LAD)، سرعت رشد محصول (CGR) و سرعت جذب خالص (NAR) سیب زمینی شد. مصرف 270 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسیم، بیشترین ماده خشک گیاه معادل 835 گرم در مترمربع و عدم مصرف پتاسیم کمترین ماده خشک گیاهى معادل 778 گرم در مترمربع را تولید نمود. حداکثر ماده خشک ساقه در 1800 درجه روز رشد (GDD)، حداکثر ماده خشک ریشه درGDD  1600، حداکثر ماده خشک برگ درGDD  1500 و حداکثر ماده خشک غده در GDD 2300 به دست آمد. حداکثر وزن خشک ساقه 324.86 گرم در مترمربع، حداکثر وزن خشک برگ 171 گرم در متر مربع، حداکثر وزن خشک ریشه 26.1 گرم در مترمربع و حد اکثر وزن خشک غده 500 گرم در متر مربع در تیمار مصرف 270 کیلوگرم در هکتار پتاسیم به دست آمد. بیشترین مقدار LAD در تیمار 270 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسیم به میزان 309.37 متر مربع بر درجه روز رشد و در GDD1600 تولید شد. به­ طور کلی، نتایج نشان داد که مصرف اکسید پتاسیم باعث بهبود روند تغییرات کلیه شاخص ­های رشد در سیب ­زمینی گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Potassium Levels on Yield and Growth Indices of Potato in Mashad Climate Condition

نویسندگان [English]

  • A. Sobhani 1
  • H. Hamidi 2
1 Assistant Prof., Khorasan Razavi, Agricultural and Natural Resources Research Center, Mashhad, Iran
2 Ms.C. of Khorasan Razavi, Agricultural and Natural Resources Research Center, Mashhad, Iran
چکیده [English]

To study the yield and growth indices of potato under different potassium levels an experiment was conducted in Agricultural and Natural Resource Research Center, Khorasan Razavi province, Iran during 2010. Potassium levels 0, 90, 180 and 270 kg K2O per hectare were included. In the experiment the tuber yields were 18.90, 21.59, 22.26 and 24.94 t/ha in 0, 90, 180 and 270 kg K2O per hectare, respectively. Potassium increased total dry matter (TuDM), root dry matter (RDM), stem dry matter (SDM), leaf dry matter (LDM), tuber dry matter (TDM), crop growth rate (CGR), leaf area index (LAI), leaf area duration (LAD), and net assimilation rate (NAR).The maximum TDM (835 g.m2) was obtained in 270 kg K2O per hectare and lowest TDM (778 g.m2) was taken in 0 kg K2O per hectare. The maximum RDM, SDM, LDM and TDM were in 1600 GDD, 1800 GDD, 1500 GDD and 2300 GDD, respectively. The maximum RDM, SDM, LDM and TDM obtained in 270 kg K2O per hectare and were 26.1, 324.86, 171 and 500 g.m2, respectively. The maximum LAD (309.37 m2.GDD-1) was obtained in 270 kg K2O per hectare in 1600 GDD. In the general potassium increased all of the growth indices in potato.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth indices
  • Potassium
  • Potato
  • yield