بررسی شاخص های جوانه زنی بذر و میـزان جذب سدیم، کلر، کلسیم و پتاسیم بخش های مختلف گیاهچه ذرت شیرین هیبرید (KSC 403 (Zea Mays L var. Saccharata تحت تنش شوری و پرایمینگ

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشهد، ایران

2 - استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

به منظور مطالعه اثرات پرایمینگ بر شاخص­ های جوانه­ زنی و میزان عناصر در مراحل اولیه رشد ذرت شیرین رقم KSC 403 آزمایشی به ­صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در سال 1389 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 6 سطح پرایمینگ (بذرها بدون پرایمینگ، پرایمینگ با آب معمولی، پرایمینگ با آب مقطر، پرایمینگ باکلرید سدیم، کلرید پتاسیم، کلرید کلسیم آبدار) و پنج سطح تنش شوری (صفر، 4، 8، 12و 16 دسی­ زیمنس برمتر نمک کلرید سدیم) بود. صفات مورد بررسی شامل درصد جوانه ­زنی، سرعت جوانه­ زنی، طول ریشه­ چه و ساقه­ چه، وزن تازه و وزن خشک گیاهچه، نسبت ریشه­ چه به ساقه­ چه و تعیین میزان سدیم، کلر، کلسیم و پتاسیم در بخش­ های مختلف گیاهچه (ساقه، ریشه و بذر) بود. نتایج آزمایش بیانگر آن است که با افزایش سطح تنش شوری تمامی پارامترهای اندازه­ گیری شده، کاهش یافتند. در این بین تیمار با پرایمینگ کلرید کلسیم آبدار نسبت به سایر تیمارها به تنش شوری پاسخ بهتری داد. نتایج نشان دادکه با افزایش میزان نمک کلرید سدیم، میزان جذب سدیم افزایش و میزان جذب کلسیم و پتاسیم کاهش می ­یابد.کاربرد کلرید کلسیم آبدار به دلیل تحریک سلولی و در اختیار قرار دادن کلسیم بیشتر در محیط رشد حاوی نمک، منجر به بهبود پارامترهای رشد گیاهچه می ­شود. تیمارکلرید کلسیم آبدار در تمام صفات به جز میزان سدیم و پتاسیم، بالاترین میزان را به خود اختصاص داد و بیان­گر بهبود کارایی بذور تحت تاثیر تنش شوری در مجاورت کلسیم است و می ­تواند جهت بهبود در جوانه ­زنی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Seed Germination Indices and Absorption Rate of Sodium, Chloride, Calcium, and Potassium in Different Parts of Seedlings of Sweet Corn KSC 403 (Zea Mays L var. Saccharata) Under Salinity Stress and Seed Priming

نویسندگان [English]

  • M. Nasrolah alhossini, 1
  • A. Rahmani 1
  • S. Khavari Khorasani 2
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Young Researchers and Elite Club, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Assistant Prof., Khorasan Razavi, Agricultural and Natural Resources Research Center, Mashhad, Iran
چکیده [English]

To investigate the effects of different levels of seed priming on germination indices and nutrient absorption at early growth stages of sweet corn (Golden Kernel Hybrid) a factorial experiment based on completely randomized design was conducted with three replications in 2011. The experiment consists of 6 levels of primings (seeds without priming, priming with tap water, priming with distilled water, priming with sodium chloride, potassium chloride, and hydrous calcium chloride) and five levels of salinity (zero, 4, 8, 12 and 16 ds/m sodium chloride). The characteristics studied were germination percentage, germination rate, root and shoot length, fresh weight and dry weight of seedling, root to shoot ratio and determination of sodium, chloride, calcium, and potassium concentration in different parts of seedlings (stems, roots and seed). The results indicated that increasing salinity stress levels decreased all parameters measured. Priming seeds with hydrated calcium chloride responded to significantly to salinity stress better than other treatments. Results also showed that increasing concentration of sodium chloride salt, increased absorption rate of sodium but concentration of calcium and potassium were reduced. Because application of hydrous calcium chloride stimulates cell in using calcium under salinity conditions it leads to improved seedling growth parameters. To achieve a more accurate results slicing interaction effect of seed priming×salinity levels was performed. Hydrous calcium chloride treatments improved all traits under study except sodium and potassium concentration. This represents a better performance of seeds germination under salinity stress when seeds primed with hydrous calcium chloride.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination Characteristics
  • NaCl Concentration
  • Osmo Priming
  • Slicing Interaction