اثر تنش خشکی و مصرف کودهای زیستی نیتروژن‌دار و مراحل مختلف زیستی تکاملی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای هیبرید SC 704

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

2 استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

3 دانشجوی دکتری تکنولوژی بذر دانشگاه آتاتورک، ارزروم، ترکیه

چکیده

به منظور بررسی تأثیر قطع آبیاری و مصرف کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای هیبرید سینگل کراس 704 آزمایشی در سال زراعی 89-1388 به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشــاورزی و منـابع طبیعی ساعتلوی استان آذربایجان­ غربی اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی به ترتیب شامل قطع آبیاری در مرحله ساقه رفتن، در مرحله ظهور گل آذین، در مرحله دانه بندی وآبیاری نرمال بودند. آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح I1، I2، I3 و I3 به ترتیب شامل قطع آبیاری در مرحله ساقه رفتن، در مرحله ظهور گل آذین، در مرحله دانه بندی و عدم قطع آبیاری در کرت اصلی قرار گرفتند. عامل فرعی مشتمل بر کاربرد کود زیستی و شیمیایی در سه سطح شامل F1، F2 و F3 به ترتیب تلفیق کود زیستی نیتروکسین + مصرف 50 درصد کود  اوره توصیه شده و تلفیق کود بیولوژیک نیتراژین+ مصرف 50 درصد کود اوره و عدم مصرف کود زیستی و مصرف 10 درصدکود اوره در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. جدول نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که سطوح مختلف آبیاری بر تمامی صفات اثر معنی­ داری داشتند. همچنین، کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه اثر معنی ­داری بر تعداد دانه در بلال، وزن صد دانه و عملکرد دانه نشان دادند. بیشترین عملکرد دانه در تیمار عدم قطع آبیاری و تیمار تلفیق کود زیستی نیتراژین +50 درصد کود اوره به ترتیب با 12320.7 و 11100.5  کیلوگرم در هکتار مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Drought Stress During Phenological Stage and Biofertilizer and Nitrogen Application on Yield and Yield Components of Corn (KSC 704)

نویسندگان [English]

  • M. Ashkavand 1
  • M. Roshdi 2
  • J. Khalili Mohaleh 2
  • F. Jalili 2
  • A. HosseinPour 3
1 Former Msc. Student of Agronomy, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran
2 Assistant Prof., Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran
3 Former PhD. Student of Seed Technology, University of Ataturk, Erzroum, Turkey
چکیده [English]

To study the effect of cutting irrigation and application of biofertilizer and nitrogen on yield and yield components of corn single cross hybrid, an experiment was carried out in Satloo Agricultural and Natural resources Research Station of west Azarbaijan, 2009-2010. This experiment was arranged as split plot based on Randomized Complete Block Design with three replications.Four irrigation factors including I1, I2, I3 and I4, respectively: cutting irrigations at stem elongation, blossom and seed filling stages and normal irrigation assigned to main plots and fertilizer treatments consisted of Nitoxin + 50% urea (F1 ), Niragin + 50% urea (F2 ), and without biofertilizer application + 100% urea (F3 ) were allocated to sub plots.Results indicated that the effect of cutting irrigations had negative and significant effects on all characteristics; Fertilizer treatments on the other hand had significant effect only on seed numbers per ear, 100 seeds weight and seed yield. The highest seed yield was obtained under normal irrigation and treatment of Nitragin + 50% urea (12320.7 kg/ha and 11100.5 kg/ha) respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • Irrigation stop
  • Nitroxin
  • nitrogen
  • Urea