اثر الگوی کاشت بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد ارقام ذرت شیرین و یک رقم فوق شیرین (Zea mays L. var. saccarata)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشهد، ایران

2 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

3 کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

این پژوهش با توجه به اهمیت ذرت شیرین به عنوان یک محصول غذایی جدید و به منظور بررسی برخی خصوصیات مهم مورفولوژیکی و عملکرد ارقام ذرت شیرین و یک رقم فوق شیرین، در سال زراعی 1389 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی اجرا گردید. طرح آزمایشی مورد استفاده فاکتوریل در قالب بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار بود. تیمارهای آزمایشی شامل الگوی کاشت در سه سطح (کاشت یک ردیف در روی پشته (کشت مرسوم)، کاشت دو ردیف روی پشته به فاصله 20 سانتی ­متر از یکدیگر و کاشت یک ردیف کف جوی) و ارقام ذرت شیرین و فوق شیرین در 4 سطح (3 رقم ذرت شیرین Chase، Temptation وKSC403su  و یک رقم ذرت فوق شیرین Challenger) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف بین هیبریدهای ذرت شیرین در صفات عمق دانه، عملکرد دانه قابل کنسرو و شاخص برداشت بلال معنی­ دار بود. همچنین، نتایج نشان داد که الگوهای مختلف کاشت از نظر صفات مورد بررسی شامل تعداد کل برگ، تعداد برگ بالای بلال اصلی، قطر ساقه، قطر بلال، عمق دانه، عملکرد دانه قابل کنسرو و عملکرد علوفه تر تفاوت معنی­ داری با همدیگر داشتند، به طوری که این صفات در الگوی کاشت دو ردیف روی پشته بیشترین میانگین را به خود اختصاص دادند. بر این اساس، حداکثر عملکرد دانه قابل کنسرو در الگوی کاشت دو ردیف روی پشته متعلق به رقم Challenger با متوسط 25.76 تن در هکتار و بیشترین عملکرد علوفه تر در الگوی کاشت یک ردیف کف جوی و متعلق به رقم Chase با میانگین 48.6 تن در هکتار به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد، بالاترین شاخص برداشت بلال متعلق به رقم Chase بود. براساس نتایج، الگوی کاشت دو ردیف ذرت روی پشته و رقم Challenger با تولید بیشترین عملکرد دانه قابل کنسرو جهت توسعه کشت ذرت شیرین در منطقه می ­تواند استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Planting Pattern on Morphophiysiological Characteristics and Yield and Yield Components of Sweet and Super Sweet Corn Varieties (Zea mays L. var. saccarata)

نویسندگان [English]

  • A Rahmani 1
  • M. Nasrolah alhossini 1
  • S. Khavari Khorasani 2
  • A. Khalili Torghabeh 3
1 Department of Agronomy and Plant Breeding,Young Researchers Club and Elites, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Assistant Prof., Agricultural and Natural Resources Research center, Khorasane Razavi, Iran
3 Agricultural and Natural Resources Research center, Khorasane Razavi, Iran
چکیده [English]

Considering the importance of sweet corn as a new food product, this study was conducted to evaluate the effects of planting pattern on some important morphophiyziological characteristics and yield and yield components of sweet and super sweet corn (Zea Mays L. var. saccharata) varieties in Agricultural Research and Natural Resources of Khorasan Razavi Province, Mashhad, Iran in 2011. In this study three methods of planting (one and two raised bed and furrow planting) and three varieties sweet corn (Chase, Temptation, KSC403su) and one super sweet corn (Challenger) were studied in factorial experiment based on Randomized Complete Block Design with three replications. The result of ANOVA showed that sweet corn hybrids had significant differences in kernel depth, conservable grain yield and ear harvest index. It also showed that number of leaves per plant, number of leaves above ear, stem diameter, ear diameter, kernel depth, conservable grain yield and forage yield, were significantly different among three levels of planting patterns. The maximum main of these characters was belonging to two-raised bed planting pattern. In addition, the highest conservable grain yield was belonged to Challenger in two raised bed planting pattern with 25.76 ton/ha and highest fresh foliage yield was 48.6 ton/ha which belonged to Chase on one raised bed planting method. The highest ear harvest index belonged to Chase on two-raised bed planting pattern. Finally, the result showed that two raised bed planting pattern and Challenger with highest conservable grain yield trait could be used to increase sweet corn yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agronomical traits
  • Conservable grain yield
  • planting pattern
  • sweet corn