نقشه پراکنش و تعیین ویژگی های اجتماع علف های هرز مزارع جو آبی استان اردبیل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل

2 استادیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل

چکیده

شناسایی علف­ های هرز مزارع جو آبی به عنوان اساسی ­ترین اقدام در مدیریت علف­ های هرز این محصول محسوب می ­شود. بر اساس سطح زیر کشت و مساحت مزارع جو آبی درشهرستان­ های استان اردبیل طی 6 سال زراعی (در سال ­های 1379تا 1385) تعداد 46 مزرعه انتخاب و طبق روش توماس با انداختن کادر تعداد علف ­های هرز به تفکیک جنس و گونه در هر کادر در مزارع مورد نظر مشخص شد. با استفاده از روابط موجود تراکم (تعداد در واحد سطح)، فراوانی و یکنواختی هر گونه به دست آمد. در هر مزرعه طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا برای مکان مورد اندازه­ گیری توسط دستگاه  GPS ثبت شد. با استفاده از این اطلاعات نقشه پراکنش علف ­های هرز مزارع جو آبی استان اردبیل در محیط GIS تهیه گردید. نتــایج نشــان داد که در مزارع جو آبی استان اردبیل 44 گونه علف هرز وجــود دارند. پهن برگ ­های مــزارع جو آبی استــان اردبیـــل به ­ترتیب غالبیت شــامل: بی ­تی ­راخ (Galium tricurnatum)، شاه تره (Fumaria vaillantii) و تربچه وحشی (Raphanus raphanistrum) بودند، باریک برگ ­های غالب مزارع جو آبی استان اردبیل به ­ترتیب اهمیت گونه‌های یولاف وحشی (Avena fatua) و چاودار (Secale cereale) بودند. علاوه بر این، مهم ­ترین رستنی ­های مزاحم قبل از برداشت جو در استان اردبیل را پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) و‌ کنگر وحشی (Cirsium arvense) تشکیل می ­دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution Map and Community Characteristics of Weeds in Barley Fields of Ardabil Province

نویسندگان [English]

  • B. Soheili 1
  • M. Minbashi 2
  • D. Hasanpanah 3
  • N. Razmi 3
1 Staff Member, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research Center, Ardabil, Iran
2 Assistant Prof., Institute of Plant, Pest and Diseases Research, Tehran, Iran
3 Staff Member, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research Center, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Surveying weeds of irrigated barley fields is one of the most important practices in weed management. Based on cultivated areas irrigated barley in all counties of Ardabil province during six years (2000-2005), 46 sample barley fields were selected and weed species were counted in each sampling point and population indices were calculated with Thomas method. By using specific furmula the density, frequency and uniformity of each weed species in fields were calculated. In each field longitude, latitude and altitude were recorded by using GPS. These data were used for producing weed maps using GIS. Results showed that Galium tricurnatum, Fumaria vaillantiand Raphanus raphanistrum were dominante broadleaf species in irrigated barley fields of Ardabil province. The dominant grassy weed species in these fields were Avena fatua and Secale cereal. Convolvulus arvensis and Cirsium arvense were the most important troublesome plants prior to harvesting in irrigated barley fields of this province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broadleaf weed
  • GIS
  • Grassy weed
  • Weed mapping